zprava | analýza klientely | spolupráce | kvalifikace | hospodaření | závěr
31.1.2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PORADNY ZA ROK 2008

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy ve Vyškově je jedním ze zařízení Centra sociálních služeb Vyškov, o.p.s. – součástí neziskové organizace. Prioritou činnosti poradny bylo a je zachování poslání poradny: poskytovat manželům, snoubencům, rodinám popř. i jednotlivcům odborné služby a pomoc při řešení partnerských, rodinných a mezilidských vztahů, všestranně připívat k tomu, aby manželé, rodiče, prarodiče a děti plnili optimálně svou funkci v rodině ve smyslu zásad zákona o rodině a také svou funkci v občanském životě. Aby občané chápali smysl a poslání rodiny. Poradna směřuje svou činností k utváření příznivých rodinných, manželských, partnerských a mezilidských vztahů a odstraňování příčin jejich narušování prostřednictvím terapeutického působení na klienty. Svojí činností Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy přispívá k prevenci sociálně patologických jevů, k prevenci kriminality. Od založení poradny v roce 1978 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy byla a nadále je nízkoprahové psychologické pracoviště, fungující v rámci sociální sféry. Od klientů nevyžadujeme žádné doporučení, služby poskytujeme bezplatně.
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy je uvedena v registru poskytovatelů sociálních služeb na portálu MPSV ČR jako jedno ze zařízení poskytujících odborné sociální poradenství (1298008). Hlavním programem poradny bylo a zůstává nadále poskytovat odbornou pomoc rodinám, párům a jednotlivcům v nepříznivé sociální situaci , pomáhat lidem, když dočasně nebo trvale nejsou schopni řešit svou nepříznivou sociální situaci, poskytovat krizovou pomoc osobám, které se ocitnou v ohrožení života či zdraví a momentálně nemohou řešit situaci vlastními silami (poradenství v oblastech psychologie a sociální systémy ).
Financování činnosti poradny bylo v roce 2008 vícezdrojové:
 • dotace z MPSV ČR na poskytování odborné sociálního poradenství
 • čtvrtým rokem přispíval na činnost poradny JmK v rámci víceletého financování
 • na činnost poradny přispívaly všechny tři obce třetího typu (Vyškov, Slavkov, Bučovice)
 • některé organizace platí služby poradny dle své objednávky (semináře, služby psychologa v terénu)
 • MPSV finančně podpořilo projekt, který následně poradna realizovala (Systematická podpora ve výchově dětí a dospívajících v náhradní rodinné péči)
Kromě práce s běžnou klientelou poradny působili zaměstnanci poradny v dalších oblastech:
 • pokračovala spolupráce s referáty sociálních věcí na obcích třetího typu v rámci sociálně – právní ochrany dětí, v problematice náhradní rodinné péče, pravidelně jednou za čtvrt roku se konaly kazuistické semináře pro sociální pracovnice z obcí III. typu, oddělení sociálně-právní ochrany dětí
 • realizovali jsme projekt Systematická podpora ve výchově dětí a dospívajících v náhradní rodinné péči
 • nadále jsme poskytovali internetové poradenství
 • zabezpečili jsme prezentaci činnosti poradny na webových stránkách, v rámci prezentace sociálních služeb ve Vyškově, na akcích organizovaných jinými institucemi
 • spolupráce s Ústavem sociální péče pro tělesně postižené v Habrovanech: v pravidelných intervalech byl jeden psycholog k dispozici obyvatelům a zaměstnancům přímo v Ústavu
 • zaměstnanci poradny se nadále angažovali v otázce zvyšování své kvalifikace

Rozsah odvedené práce odbornými pracovníky je měřen počtem vykázaných konzultací a počtem řešených případů . Hodnocení práce odborných pracovníků poradny dle počtu odvedených úkonů se sice stalo normou, přesto nadále zastáváme názor, že v tom je jistá jednostrannost, nevyváženost a tím i nedostatečná objektivita. Jak je zvykem, uvádím některá číselná fakta v následujícím grafu:

graf

Oproti minulému roku jsme zaznamenali nárůst v počtu případů. Tento vývoj je podmíněn ustálenou personální situací v poradně.

Celkový počet klientů (účastníků konzultací) je 573. Jedná se o jiné číslo než počet vedených případů, protože pod pojmem případ může být skryt jeden člověk a také dva, tři, čtyři lidé. Když se pracuje s rodinným systémem, v rámci jedné konzultace mohou být přítomni všichni členové rodiny. Rozložení účastníků konzultací dle obcí uvádím v následujícím grafu:

graf

Opět se potvrdila tendence, že převážná většina klientů poradny je z města a blízkého okolí Vyškova. Přesto vnímáme jako velmi pozitivní fakt, že díky dotacím z MPSV a JmK je možné služby poskytnout rovněž lidem z jiných okresů a měst.

V roce 2008 bylo poskytnuto 1921 konzultací. Viz následující tabulka:

období počet konzultací srovnání v % s předchozím stejným obdobím
Rok 2007: 1712 - 27 %
Rok 2008: 1921 + 12%

Ustálená personální situace se projevila také v počtu poskytnutých a vykázaných konzultací.

Krátká analýza poskytnutých konzultací.

OObsahem konkrétní konzultace může být různá problematika, starosti, které klienti si přejí s poradcem konzultovat. Při posuzování problému vycházíme jak ze zakázky klienta, tak ze skutečnosti, kterou poradna s klientem řeší. Během poradenského procesu může dojít ke změně zakázky a tím pádem i ke změně řešené problematiky. Pracovně máme rozdělenou problematiku na čtyři oddíly:
První oddíl problematiky označujeme pracovním názvem OSOBNÍ. Jsou to případy, kdy řešíme problém té konkrétní osoby a pokud se problematika zároveň týká i dalších lidí, spolupráce s nimi není možná, nutná či vhodná nebo si ji klient z různých důvodů nepřeje. V tomto oddílu nejčastěji řešíme otázky s problematikou interpersonálního charakteru (výběr partnera, jednostranné citové fixace, rozvodové úvahy, reakce na rozchod apod.) a intrapersonální potíže (osamělost, hledání smyslu života, pochybnosti o sobě, nejistoty, depresivní nálady a jiné potíže se sebou samotným).
Druhý oddíl problematiky je PÁROVÁ PROBLEMATIKA (vztahová). Tato skupina se týká obou partnerů a spolupráce s oběma partnery je s možná, žádoucí nebo nezbytná pro řešení. V tomto oddílu převládá počet případů s typem problematiky: chronická krize, poruchy komunikace, odcizení, nevěra, rozvodové problémy (vztahové).
Třetí oddíl problematiky je RODINNÁ PROBLEMATIKA. Ta se týká se přímo či nepřímo vztahů mezi členy rodiny nebo vztahů rodiny s okolím. Zde převažuje problematika vztahů mezi rodiči a dětmi, výchovné problémy, rodičovská nezkušenost, bezradnost v péči o dítě s poruchami chování, ale i problémy ve vztahu již dospělých dětí vůči rodičům. Zastoupeny jsou rovněž rozvodové konflikty psychicky ohrožující děti, porozvodové spory o děti apod.
Čtvrtý oddíl problematiky je SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA, která obsahuje kategorie problémů, jejichž řešení se účastní poradna spolu s dalšími institucemi nebo orgány – vzhledem k jejich širšímu společenskému významu (např. NRP) nebo závažnosti (např. případy týrání dětí a jiné sociální patologie). V tomto oddílu je zahrnuta problematika osvojení, problematika pěstounské péče, problematika dětí a mladistvých, přesahující hlediska subjektu i jeho rodiny (např. rozvodová mediace v zájmu dítěte, sociálně-právní ochrana), hmotná a sociální nouze, kde poradna spolupracuje se specializovanými institucemi.

V následujícím grafu je názorně uveden počet případů v každém z oddílů.

graf

Počet konzultací lze rozdělit do čtyř skupin dle problematiky, která byla na dané konkrétní konzultaci řešena.Viz následující graf:

graf

Podle typu poskytnutých konzultací tyto rozdělujeme na individuální, párové, rodinné a skupinové konzultace. Bylo poskytnuto 168 dyadických konzultací, 387 klientů absolvovalo 152 rodinných konzultací, ostatní jsou individuální a skupinové konzultace.

Spolupráce s jinými institucemi a propagace činnosti poradny.


Vyškovská poradna si za léta svého působení vytvořila časem ověřený seznam pracovišť, se kterými v rámci poskytování odborného sociálního poradenství spolupracuje. Centrum sociálních služeb Vyškov, o.p.s. a potažmo Poradna pro rodinu manželství a mezilidské vztahy má oficiálně uzavřené smlouvy o spolupráci s MÚ Vyškov, MÚ Slavkov a Habrovanským zámkem, p.o. Méně formální ale nicméně velmi produktivní spolupráce je s kolegy v Pedagogicko – psychologické poradně ve Vyškově, klinickým psychologem PhDr. Šmahelem, psychiatrickým oddělením ve vyškovské nemocnici atd.
Poradna má pověření z KÚ JmK k výkonu sociálně – právní ochrany dětí. V této činnosti spolupracuje poradna hlavně s obcemi III. typu Vyškov a Slavkov. Díky získané podpory ze strany MPSV odbor Rodina poradna rozšířila své působení i na obec Bučovice. V roce 2008 realizovala poradna projekt „Systematická podpora ve výchově dětí a dospívajících v náhradní rodinné péči“. Projekt byl určen rodinám, ve kterých vyrůstají děti v náhradní rodinné péči a které spadají do správních obvodů obcí Vyškov, Bučovice a Slavkov u Brna. Hlavním cílem projektu je dlouhodobá podpora ve výchově dětí v náhradních rodinách. Vycházíme ze zkušenosti, že nejpřímější a nejúčinnější cesta, jak ovlivnit budoucí život dětí, je působit na jejich rodiče, kteří s nimi jsou v nejintenzivnějším kontaktu. V rámci projektu „Systematická podpora ve výchově dětí a dospívajících v náhradní rodinné péči“ se dne 3. října 2008 v naší poradně uskutečnilo setkání pěstounských rodin. Setkání se zúčastnilo 24 klientů. Rodiče měli možnost podělit se o své pěstounské a rodičovské zkušenosti a podle svého zájmu se zúčastnit besed zaměřených na výchovu mladších dětí, příchod dítěte do rodiny nebo na školní věk a dospívání dětí v pěstounské péči. V odpolední části programu účastníci setkání využili přítomnosti sociálních pracovnic z odborů sociálních věcí MÚ Vyškov a MÚ Slavkov u Brna a společně diskutovali o existujících možnostech v sociálních službách pro rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči. Děti z pěstounských rodin uvítaly příležitost zapojit se do různých her a výtvarných činností, seznámily se i s vycvičenými canisterapeutickými psy Sdružení Piafa. Více informací a fotodokumentace ze setkání na adrese http://www.psychologie.acvyskov.cz/index.php?idd=15.
Vedle vzájemného sdílení zkušeností rodičů a besed ve skupině projekt rovněž nabídl náhradním rodičům výchovné poradenství formou individuálních setkání s odbornými pracovníky poradny. Celkově byla nabídnuta psychologická pomoc v rámci tohoto projektu 74 rodinám, kde žije 116 dětí v náhradní péči, a následně byla taková pomoc poskytnuta 45 rodinám. Oslovili jsme 242 klientů. V rámci projektu bylo celkem poskytnuto 292 konzultací.
V prostorách poradny se jednou za čtvrt roku konaly kazuistické semináře pro sociální pracovnice, plánujeme pořádat tyto semináře i v příštím roce. Touto aktivitou psychologové poradny přispívají konkrétním dílem k zavádění standardů kvality sociální práce do praxe, zajišťují podporu kvalifikovaného odborníka za účelem řešení problémů, jež jednotliví sociální pracovníci zažívají v pracovních situacích.
Začátkem září se poradna zúčastnila Dne prezentace sociálních služeb na Vyškovsku. Zaměstnanci poradny se aktivně podíleli na besedě o potřebách dnešní rodiny, kterou pořádala Apoštolská církev v rámci akce Týden pro rodinu.
V roce 2008 pokračovala spolupráce Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy s Habrovanským zámkem, p.o., kde trvale bydlí lidé s tělesným handicapem. Klienti ústavu sociální péče tvoří pestrou směs lidských povah a osudů a všem je stejná jedna charakteristika - ztížený kontakt s okolním světem a tím pádem i omezení možností čerpat odbornou poradenskou pomoc. Tato bariéra je zbořena, když je odborná pomoc nabídnuta přímo v místě bydliště klientů.
O datu a času přítomnosti konkrétního psychologa přímo v ústavu jsou klienti informováni prostřednictvím letáku vyvěšeného na chodbě ústavu. Kontakt s psychologem někdy vyhledali sami obyvatelé z vlastní iniciativy a na základě svého přání, někdy je naopak s nabídkou kontaktu oslovil psycholog. Vše probíhalo vždy s plným respektem vůči klientovi, s ohledem na jeho potřeby a momentální psychický a fyzický stav. Služby psychologa mohou využívat rovněž zaměstnanci ústavu, což úsek sociální práce využívá. V době přítomnosti psychologa v ústavu je vyčleněn určitý čas na práci se zaměstnanci sociálního úseku. Probíhaly tak porady nad konkrétními případy, kazuistické semináře, debaty ohledně zavádění minimálních standardů kvality služeb a další. Spolupráce se zaměstnanci sociálního úseku umožnila v některých případech díky koordinaci přístupu, postojů zvýšit odbornou úroveň pomoci těmto lidem a dosáhnout znatelnějších změn.
Psychologové vykázali za rok 2008 celkově 251 konzultací poskytnutých v ústavu sociální péče. Celá práce je zdokumentována a archivována dle vnitřních pravidel poradny. V případech, kdy kontakt inicioval klient, se většinou jednalo o naléhavou potřebu konzultace akutního problému pro klienta nebo o touhu po empatickém lidském setkání, po zážitku alespoň základního porozumění. V případech kontaktu s ležícími klienty ústavu jsme si dali skromnější plány - podporovat na nejzákladnější rovině lidské vnímání, stimulovat smyslové orgány, dodávat lidem perspektivu, víru, že i v případě těžkého poškození těla existují pozitivní vjemy. V některých případech jsme se snažili o stabilizaci a další rozvoj individuálních možností klienta.

Mgr. Renata Musilová je nadále členkou Komise sociálně právní ochrany dětí při MÚ ve Vyškově a ve Slavkově.

Mgr. Richard Šimáček byl členem Komise pro prevenci kriminality – Město Vyškov.

Poradna vlastní webové stránky, existence stránek umožňuje psychologům nabízet a poskytovat internetové poradenství. Návštěvnost stránek nás opakovaně ujišťuje v správném odhadu, že informace o službách poradny na internetu slouží jako vynikající prezentace činnosti poradny. Poslední dobou se návštěvnost pohybuje kolem 50 připojení týdně. Celkově stránky poradny navštívilo již přes 10.000 lidí. Internetové poradenství využívají jak občané Vyškova, tak i lidé z jiných koutů republiky.

Odborní pracovníci poradny jsou členy Asociace manželských a rodinných poradců (AMRP ČR). Zaměstnanci se dle možností účastní akcí organizovaných AMRP. Mgr. Kočárová je ve výboru oblastního sdružení AMRP a rovněž je členem Stavovské rady AMRP.

Personální obsazení poradny a kvalifikace pracovníků


Po celý rok 2008 byla personální situace v poradně stabilizovaná. Tato skutečnost samozřejmě ovlivnila kvantitu odvedené práce. V poskytování odborného poradenství spolupracoval jako externista Mgr. Richard Šimáček.
Mgr. Musilová začala v rámci celoživotního vzdělávání výcvik v logoterapii.
Kolegyně Mgr. Hana Chmelařová úspěšně absolvovala druhý rok v komplexním psychoterapeutickém výcviku „Umění terapie“ v Institutu pro systemickou zkušenost ISZ.
Psychologové se zúčastňovali supervizních skupinových sezení typu Balint (sezení probíhají jednou měsíčně v brněnské manželské poradně BETHESDA a supervizorem byla Mgr. Ivana Bartošíková, následně tuto funkci převzala PhDr. Marta Pšikalová).
Mgr. Virginia Kočárová úspěšně absolvovala program Odborná případová supervize. Následně zajistila poskytování interní supervize pro ostatní odborné pracovníky poradny.
Mgr. Hana Chmelařová a Mgr. Virginia Kočárová se zúčastnily celostátní konference věnované potřebám dnešní rodiny, kterou organizovala Asociace manželských a rodinných poradců ČR.

Financování, hospodaření

Na základě rekapitulace hospodaření s finančními prostředky lze konstatovat, že bylo hospodařeno velmi šetrně a ekonomicky. Už třetím rokem bylo financování činnosti zajištěno vícezdrojově. Díky dotaci MPSV ČR na poskytování odborného sociálního poradenství a víceletému financování z JmK bylo možné bezproblémově zajistit realizaci hlavního programu Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, kterým je poskytování manželského a rodinného poradenství.
Psychologické služby pro obyvatele a personál v ÚSP pro tělesně postižené v Habrovanech byly poskytovány a následně účtovány na základě smlouvy mezi Habrovanským zámkem p.o. a Centrem sociálních služeb Vyškov, o.p.s.
Na činnost poradny finančně přispěly zejména město Vyškov, částečně MÚ Slavkov a Bučovice.

Kontrolní činnost

Jeden z důležitých procesů supervize je normativní nebo řídící stránka supervize, která plní funkci kontroly kvality. Odborná práce psychologů poradny je supervidována na pravidelných balintovských skupinách (supervizor a balintovský vedoucí Mgr. Ivana Bartošíková), na supervizních částech během psychoterapeutických výcviků, sociální pracovnice se účastní kazuistických seminářů pro sociální pracovnice z obcí. Vedení spisové dokumentace podléhá pravidelné kontrole vedoucí poradny. O každé vykázané konzultaci je proveden zápis o intervenci a založen do složky patřičného případu, evidence je dvojitá – písemná a v podobě SW.

V poradně je zavedený systém interní supervize. Je uzavřený třístránkový kontrakt mezi zaměstnanci, ředitelem Centra sociálních služeb a supervizorem.
Kontrolní orgán KÚ JmK po prozkoumání stadia zpracování a skutečné realizace minimálních standardů poradny neshledal žádné nedostatky.

Závěr:

Rodinná poradna ve Vyškově nadále plnila své poslání - poskytovala klientům v psychosociální tísni psychoterapeutickou a poradenskou péči při řešení problémů v rodinných, partnerských i jiných mezilidských vztazích a věnovala se psychosociální prevenci.
Hlavním úkolem do následujícího období zůstává dopracovat minimální standardy kvality služeb poskytovaných poradnou. Naším cílem je hlavně nadále poskytovat odbornou pomoc rodinám, párům a jednotlivcům v nepříznivé sociální situaci, pomáhat lidem, kteří dočasně nebo trvale nejsou schopni řešit svou nepříznivou sociální situaci, poskytovat krizovou pomoc osobám, které se ocitnou v ohrožení života či zdraví a momentálně nemohou řešit situaci vlastními silami.
Dále plánujeme věnovat rozvíjení spolupráce s ÚSP v Habrovanech, chystáme se nadále spolupracovat s referáty sociálních věcí na obcích třetího typu v rámci sociálně-právní ochrany dětí, v problematice náhradní rodinné péče.
Poradna se rozhodla více ve svojí činnosti zaměřit na prevenci různých druhů sociální patologie. Proto zpracovala dva programy a následně podala projekty na MPSV odbor Rodina.
Mgr.VirginiaKočárová
vedoucí poradny

Mgr. Zdeněk Leznár
ředitel Centra sociálních služeb Vyškov, o.p.s.

Pondělí 8-11 . 13-17 hod.
Úterý 8-11 . 13-15 hod.
Středa 8-11 . 13-16 hod.
Čtvrtek 8-11 . 13-15 hod.
Pátek 8-11 . 13-14 hod.
Smetanovo nábřeží 27
Vyškov
Tel.: 517 / 333 909
+420 733 525 998
E-mail:
poradna@psychologie.vys.cz