Další činnosti poradny

Vedle hlavní činnosti poradny, jíž je poskytování manželského a rodinného poradenství dle zákona o sociálních službách, realizuje poradna v případě volné kapacity také další projekty, které jsou nad rámec běžné činnosti, ale v souladu s vymezeným posláním poradny. Poradna nabízí další prorodinné aktivity, projekty zaměřené na sociálně-právní ochranu dětí, preventivní působení a programy dalšího vzdělávání. Realizace dalších činností poradny vychází z odborných kompetencí poradců a z pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí vydaného Krajským úřadem Jihomoravského kraje. Jedná se o tyto činnosti poradny:

 1. Besedy o výchově a rodičovství
 2. Asistovaný kontakt rodičů a jejich dětí na půdě poradny
 3. Případové konference
 4. Mimosoudní dohody v rozvodových a porozvodových případech
 5. Systematická podpora ve výchově dětí a dospívajících v náhradní rodinné péči
 6. Kazuistické semináře pro sociální pracovnice oddělení sociálně-právní ochrany dětí
 7. Skupinové supervize balintovského typu pro pracovníky v pomáhajících profesích
 8. Dohody o výkonu pěstounské péče

1) Besedy o výchově a rodičovství

Cyklus besed o výchově a rodičovství pořádá Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy ve Vyškově od roku 2009. Cílem projektu je preventivně působit v oblasti sociálně-patologických jevů. Finančně projekt podporuje Ministerstvo práce a sociálních věcí (dotační oblast Podpora zkvalitňování partnerských a manželských vztahů a posilování rodičovských kompetencí).

Jedná se každý rok o 12 setkání určených pro širokou veřejnost, která jsou realizována v období od září do prosince, každý týden stejný všední den v podvečer. V rolích moderátorů besed se střídají tři psycholožky poradny a jedna její sociální pracovnice. Tematicky se zaměřujeme na otázky komunikace v rodině, výchovného působení na děti i na zvládání zátěžových situací, se kterými se rodiny běžně setkávají. Velký prostor je věnován diskusím a také dotazům účastníků. Je možné účastnit se celého cyklu nebo si vybrat třeba jen jeden konkrétní blok, který je pro zájemce aktuální či zajímavý.

2) Asistovaný kontakt rodičů a jejich dětí na půdě poradny (projekt Zůstat rodičem)

Odborní pracovníci poradny se nezřídka setkávají s rozvodovou problematikou, spojenou v mnoha případech se sporem rodičů o budoucí podobu jejich vztahů s dětmi - svěření dětí do péče jednoho z rodičů, kontakt dětí s druhým rodičem (frekvence, délka pobytu apod.). Naše dlouhodobá zkušenost s touto problematikou ukázala potřebu věnovat se těmto rodinám systematicky. V průběhu roku 2011 jsme ověřili fungování naší představy v praxi v rámci pilotní fáze projektu. Asistovaný kontakt dětí s rodiči nabízí vhodným rodinám přímo psycholog, který s nimi v poradně pracuje, doporučit jej může sociální pracovnice orgánu sociální-právní ochrany dětí, objevily se i případy, kdy kontakt nařídil soud v rámci opatrovnického řízení. Pracovníci poradny se ujistili o smysluplnosti této práce a předložili projekt se žádostí o dotaci Ministerstvu práce a sociálních věcí, odboru Rodina a ochrana práv dětí.

Cílovou skupinou v tomto projektu jsou rodiny s nezletilými dětmi, ohroženými předrozvodovou, rozvodovou nebo porozvodovou situací rodičů. Do cílové skupiny spadají také rodiny nesezdaných rodičů s dětmi, kteří se jako partneři rozcházejí, a vztahová dynamika je v této situaci je obdobná.

Základní myšlenkou, která provází celý projekt, je prevence rozvoje nežádoucích procesů odcizení nebo zavržení některého z rodičů a jejich důsledkům (výchovné problémy, sociálně nepřijatelné vzorce chování, první konflikty se zákonem). Ve spolupráci s odbornými pracovníky poradny si klienti uvědomují, že s rozpadem partnerské dvojice nekončí jejich vztahy rodič - dítě, nekončí ani vazba dětí na obě strany širší rodiny.

3) Případové konference

Projektem Nové cesty pomoci ohroženým rodinám zavádí odborní zaměstnanci poradny novou metodu práce v případech dysfunkčních rodin, s nimiž pracují různí pomáhající odborníci. V průběhu mnohaleté praxe poradny se osvědčilo propojit spolupráci s ohroženou rodinou a spolupráci s pracovníky různých institucí, na které se rodina obrátila. Případová konference je odborná diskuse zainteresovaných subjektů nad konkrétním případem a klade si za cíl sjednotit pomoc rodině, motivovat členy rodiny k aktivnímu přístupu, plánovat potřebné změny ve fungování rodin, kde je ohrožen zdravý psychosociální vývoj nezletilých. Projekt je založen na mezioborové spolupráci všech zaangažovaných odborníků a díky tomu zefektivňuje spolupráci různých subjektů, koordinuje spolupráci různých do řešení zapojených institucí a eliminuje nesprávné či zdvojené postupy. Účast rodiny či pouze rodičů umožňuje řešení situace na partnerské úrovni. Důraz je kladen na zvyšování kompetencí klienta a jeho schopnosti převzít iniciativu v řešení problému, na posílení rodinných vazeb a soudržnosti.

Projekt je orientován na multiproblémové dysfunkční rodiny dlouhodobě závislé na systémech pomoci různých institucí. Projekt se zaměřuje na:

 • rodiny, v nichž se kumuluje více problémů (sociální, psychologické, ekonomické);
 • rodiny, které procházejí těžkým obdobím (krize manželství, porozvodová situace, problémy dítěte v pěstounské péči);
 • rodiny, v nichž se změny uspořádání odrážejí na způsobu a kvalitě péče o dítě a schopnostech a zájmu-prioritách rodičovských osob tuto péči zajistit (rozvod manželů, přijetí problematického dítěte do NRP aj.).

Případová konference v různých formách tvoří základ případové sociální práce. Případové konference je možné realizovat na mnoha úrovních, v rámci různých sociálních služeb. V Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy probíhá tento projekt od roku 2010, v následujícím roce byl podpořen finanční dotací MPSV odboru Rodina a ochrana práv dětí a také nadále budeme pokračovat v realizaci tohoto projektu.

4) Mimosoudní dohody v rozvodových a porozvodových případech

Tato činnost odborných pracovníků poradny zahrnuje mediaci a mediační působení v rozvodových a porozvodových situacích v rodinách, které se týká výhradně otázek péče o děti (způsob zajištění péče o dítě, výchovné prostředí, částky výživného apod.). Jedná se o rozvodovou problematikou spojenou se sporem rodičů o budoucí podobu jejich vztahů s dětmi - svěření dětí do péče jednoho z rodičů, kontakt dětí s druhým rodičem (frekvence, délka pobytu), kontakty s prarodiči a širší rodinou ze strany nerezidentního rodiče, v případě střídavé péče nastavení zdravých pravidel u každého z rodičů, otázky podílení se rodičů při jednorázových větších investic (nákup školních potřeb, oblečení) atd. Mediace probíhá na základě doporučení pracovnice OSPOD, tato pracovnice může být jednání o uzavření mimosoudní dohody přítomna. Mediace mimosoudních dohod probíhá pod vedením psychologa, písemně dohodu vyhotovuje sociální pracovnice poradny, a to jak návrh dohody (na základě informací od OSPOD, obou rodičů, popř. soudu), tak konečnou verzi dohody. Dohodu jakožto závaznou podepisují oba rodiče jakožto smluvní strany, pak zástupci poradny a také pracovnice OSPOD, která zde nestranně zastupuje zájmy dítěte. Uzavření dohody mohou být účastny nezletilé děti, zvláště u dětí ve věku blízkém dospělosti to považujeme za vhodné. Dohody lze uzavírat a formulovat také jako dočasné v době, kdy soud ještě nepřistoupil k jednání v dané věci, platnost dohody je pak zrušena pravomocným rozsudkem. Jako časově omezené jsou sjednány dodatky či aktualizace dohod např. ohledně režimu péče o dítě v době Vánoc či letních prázdnin.

5) Systematická podpora ve výchově dětí a dospívajících v náhradní rodinné péči

Od roku 2008 realizuje poradna projekt Systematická podpora ve výchově dětí a dospívajících v náhradní rodinné péči. Jedná se o preventivní projekt zaměřený na všechny státem uznávané a potvrzené formy náhradní rodinné péče (pěstounské péče včetně příbuzenecké PP a PP na přechodnou dobu, poručnictví, péče jiné fyzické osoby než rodiče, osvojení), přičemž usilujeme o minimalizaci důsledků traumatizujících raných zážitků dětí, prevenci sociálně-patologických jevů a nezdravých vzorců chování a celkovou stabilizaci náhradních rodin a dětí v nich vyrůstajících tak, aby se tyto děti a dospívající mohly postupně osamostatnit a začlenit do života dospělých. Tato služba poradny zahrnuje

 • výchovné poradenství poskytované rodinám, v nichž vyrůstají děti v některé z forem náhradní rodinné péče;
 • pravidelné kontroly průběhu pěstounské péče, čímž zajišťujeme psychologickou péči o tyto rodiny po celou dobu průběhu PP;
 • psychologické vyšetření žadatelů o náhradní rodinnou péči na základě žádosti soudu nebo orgánu sociálně-právní ochrany;
 • a v neposlední řadě také semináře náhradní rodinné péče, což jsou celodenní setkání náhradních rodičů a dětí na půdě poradny, která se konají dvakrát do roka a vždy nabízejí nejen určité téma k získání nových poznatků a inspirací ze strany psychologů, ale také prostor pro diskuzi a sdílení zkušeností pěstounů mezi sebou.

Projekt byl v letech 2008 – 2012 podporovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a opakovaně získal finanční dotaci z odboru Rodina a ochrana práv dětí. Změnu v této oblasti přinesla novela Zákona o sociálně-právní ochraně dětí v roce 2013, a tak poradna na základě rozšířeného pověření KÚ Jihomoravského kraje uzavřela s pěstounskými rodinami dohody o výkonu pěstounské péče. Nyní jsou tedy tyto činnosti poskytované v jiném režimu a jsou financovány z jiných zdrojů.

6) Kazuistické semináře pro sociální pracovnice oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Pravidelně od roku 2004 pořádá poradna kazuistické semináře pro sociální pracovnice, které jsou činné v oblasti sociálně-právní ochrany. Kazuistické semináře obnášejí skupinovou práci nad konkrétními případy rodin a dětí, které spadají do působnosti oddělení sociálně-právní ochrany dle vymezení Zákona č. 359/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na kazuistických seminářích jsou konzultovány případy z praxe, jež sociální pracovnice vnímají jako nesnadné v kontaktu s klienty, komplikované z hlediska dalšího postupu nebo vzbuzující jiné otázky profesionálního přístupu. Sociální pracovnice tak mají příležitost nahlédnout na svoji práci v kontextu zkušeností svých kolegyň z oddělení sociálně-právní ochrany na jiných obcích a psychologů poradny, kteří se v této oblasti angažují na základě pověření vydaného Krajským úřadem Jihomoravského kraje.

7) Skupinové supervize balintovského typu pro pracovníky v pomáhajících profesích (supervize pro sociální pracovníky)

Pracovníci pomáhajících profesí (především sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách) mají možnost scházet se jednou měsíčně v prostorách poradny, aby konzultovali komplikovanější případy ze své praxe a získali tak nový pohled na danou problematiku či nové podněty k hledání vhodných přístupů k řešení. V souladu s trendem uplatňování pravidelné supervize v sociálních službách je naše nabídka na skupinovou supervizi stále otevřená a podřizuje se aktuálnímu zájmu pracovníků.

8)Dohody o výkonu pěstounské péče

V rámci pověření Krajského úřadu Jihomoravského kraje k výkonu sociálně právní ochrany dětí naše poradna zabezpečuje dohody o výkonu pěstounské péče včetně realizace aktivit s tím souvisejících (vzdělávání pěstounů, individuální konzultace pro pěstounské rodiny, respitní péče apod.)

Pondělí 8-11 . 13-17 hod.
Úterý 8-11 . 13-15 hod.
Středa 8-11 . 13-16 hod.
Čtvrtek 8-11 . 13-15 hod.
Pátek 8-11 . 13-14 hod.
Smetanovo nábřeží 27
Vyškov
Tel.: 517 / 333 909
+420 733 525 998
E-mail:
poradna@psychologie.vys.cz