zprava | analýza klientely | spolupráce | kvalifikace | hospodaření | závěr
20.1.2005

ZPRÁVA O ČINNOSTI PORADNY ZA ROK 2004

Posláním poradny je poskytovat manželům, snoubencům, rodinám popř. i jednotlivcům odborné služby a pomoc při řešení partnerských, rodinných a mezilidských vztahů, všestranně připívat k tomu, aby manželství, rodina i jednotlivec plnili optimálně svou funkci v rodině ve smyslu zásad zákona o rodině a také svou funkci v občanském životě. Aby občané chápali smysl a poslání rodiny. Poradna směřuje svou činnost k utváření příznivých rodinných, manželských, partnerských a mezilidských vztahů a odstraňování příčin jejich narušování prostřednictvím terapeutického působení na klienty. Svoji činnosti Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy přispívá k prevenci sociálně patologických jevů, k prevenci kriminality.
V roce 2004 poskytovali pracovníci poradny klientům v psychosociální tísni psychoterapeutickou a poradenskou péči při řešení problémů v rodinných, partnerských i jiných mezilidských vztazích a věnovali se psychosociální prevenci.
Kromě práce s běžnou klientelou poradny se zaměstnanci poradny věnovali plnění dalších významných úkolů:
  • psycholog poradny spolupracoval v rámci psychologické péče s Ústavem sociální péče ve Vyškově
  • pokračovala spolupráce se sociálními odbory v obcích třetího typu, uskutečnily se tří kazuistické semináře pro sociální pracovnice z obcí
  • poskytujeme internetové poradenství
  • zabezpečili jsme prezentaci činnosti poradny a to jak na webových stránkách, tak v různém regionálním tisku a také formou přednášek
  • pokračovala práce v psychoterapeutické skupině
  • navázali jsme spolupráci s probační – mediační službou, Charitou, Ústavem sociální péče pro tělesně postižené v Habrovanech
Velmi citelně se poradny dotklo usnesení zastupitelstva Jihomoravského kraje o schválení věcného záměru sjednocení podmínek pro poskytování služeb rodinného poradenství. Jelikož byl schválen záměr ukončení činnosti Střediska sociálních a rodinných služeb Vyškov, pod kterého poradna organizačně spadala, vyvstala otázka převedení zřizovatelských kompetenci. Proběhlo nespočet jednání na různých úrovních, setkali jsme se s různě vzdělanými a různě vstřícnými úředníky. Na podzim 2005 poradna byla nucena prožít ještě jednu změnu, kdy jsme se dočasně stali jedním ze zařízení ÚSP DD Vyškov. Počet po sobě následujících změn bylo možné zvládnout pouze díky vstřícnému postoji vedení ÚSP DD a flexibilitě zaměstnanců poradny. Od ledna 2005 se poradna stala jedním ze zařízení Centra sociálních služeb Vyškov, o.p.s. Zaměstnanci poradny věří, že budou moci pokračovat v plnění svého poslání - pomáhat lidem, že bude zachovaná státem garantovaná psychologická péče o rodiny a to v rámci celého okresu Vyškov.

Práci poradny nelze měřit , hodnotit čísly a pokud se to dělá , tak je v tom vždy jednostrannost, nevyváženost a tím nedostatečná objektivnost. Přesto jak je zvykem uvádím některá číselná fakta v následující tabulce :

Období Počet vedených případů a procentuelní srovnání s předchozím stejným obdobím Počet nových případů a procentuelní srovnání s předchozím stejným obdobím Počet případů převedených z předchozího roku
Rok 2003 297 -2% 162 -9% 135
Rok 2004 321 -8% 217 +34% 104

Znatelně menší počet převedených případů svědčí o větší odborné zdatnosti, sebevědomí pracovníků, převádí se pouze ty případy, kdy vnímáme práci jako přetrvávající, neukončenou. O 34% více nových případů je úkaz, že o služby zaměstnanců poradny je velký zájem.
Pod pojmem případ může byt veden jeden člověk, pár nebo celá široká rodina.

Celkový počet účastníků konzultací je 505. Jedná se o jiné číslo než počet vedených případů, protože jak už jsem uvedla výše pod pojmem případ může byt skryto jeden člověk a také dva, tři, čtyři atd. lidé (když se pracuje s rodinným systémem tak v rámci jedné konzultace mohou byt přítomni všichni členové rodiny).

V roce 2004 bylo v poradně vedeno 93 dětí v náhradní rodinné péči (v počtu případů jsou vedené pouze rodiny, které děti v náhradní rodinné péči mají, tj. 62 rodin).

V roce 2004 bylo poskytnuto 1387 konzultací. Viz. následující tabulka:

období počet konzultací srovnání v % s předchozím stejným obdobím
Rok 2001: 1785 +42%
Rok 2002: 1502 -16%
Rok 2003: 1541 +3%
Rok 2004: 1387 -10%

Zvláštní fenomén zvýšený počet nových případů a pokles počtu konzultací souvisí se změnou ve vykazování konzultací obecně ( vzhledem ke snaze sjednotit vykazovanou práci v poradnách podobného typu v republikovém měřítku byl vytvořený tomu odpovídající SW a vyškovská poradna si tento program pořídila). Neexistuje případ, kterému by byla odmítnuta pomoc poradny.
Klienti poradny mají možnost žádat a žádají konzultace přes internet.

Krátká analýza rozložení klientely a poskytnutých konzultací.

Struktura klientely dle problematiky, která se určuje dle zakázky klienta nebo ze skutečnosti (co poradna s klientem řeší a kdo je klientem), pokud došlo ke změně zakázky a označený problém pokládá odborník za podstatnější. První oddíl problematiky je OSOBNÍ . V těchto případech se obvykle jedná o primární zakázku; pokud se zároveň týká i dalších osob, spolupráce s nimi není: možná-nutná-vhodná-požadovaná. V tomto oddílu je nejčastější problematikou osobní problematika obecně, kde nelze určit jeden podstatný osobní problém (např. vztahové problémy se prolínají se zdravotními, sociálně právními – tj. kombinace osobních problémů).
Druhý oddíl problematiky je PÁROVÁ PROBLEMATIKA (vztahová – týká se obou partnerů, spolupráce je s nimi – možná - žádoucí- nezbytná). V tomto oddílu převládá počet případů s typem problematiky – nevěra, chronická krize, osamělost v páru, odcizení, rozvodové problémy (vztahové).
Třetí oddíl problematiky je RODINNÁ PROBLEMATIKA (týká se přímo či nepřímo vztahů mezi členy rodiny nebo vztahů rodiny s okolím).V tomto oddílu nelze vydělit převládající typ problematiky. Poměrně stejně často se tady objevuje problematika dospívajících, problémy ve vztahu rodičů a dětí, rozvodové konflikty (psychicky ohrožující děti), porozvodové spory o děti atd.
Čtvrtý oddíl problematiky je SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA, která obsahuje kategorie problémů, jejichž řešení se účastní poradna spolu s dalšími institucemi nebo orgány – vzhledem k jejich širšímu společenskému významu (např. NRP) nebo závažnosti (např.případy týrání dětí aj. sociální patologie).V tomto oddílu je zahrnutá problematika osvojení, problematika pěstounské péče, problematika dětí a mladistvých, přesahující hlediska subjektu i jeho rodiny (např. rozvodová mediace v zájmu dítěte ), hmotná a sociální nouze, kde poradna spolupracuje se specializovanými institucemi.

V následující tabulce je uveden počet případů v každém z oddílů.

Kategorizace problematiky
Počet případů v tomto oddílu: osobní párová rodinná sociální
58(z toho 38 nových) 42 (z toho 28 nových) 41(z toho 18 nových) 60(z toho 13 nových)

Počet konzultací lze rozdělit do čtyř skupin dle problematiky, která byla na dané konkrétní konzultaci řešená.Viz.následující tabulka:

Problematika: osobní párová rodinná sociální
Počet konzultací: 529 281 260 317

Podle typu poskytnutých konzultaci je lze rozdělit na individuální, párové, rodinné a skupinové konzultace. Bylo poskytnuto 125 dyadických konzultací, 193 klientů absolvovalo 75 rodinných konzultací, ostatní jsou individuální a skupinové konzultace.
V roce 2004 pokračovala práce s klienty způsobem skupinových setkání. Skupinu vedla Mgr. Kočárová a koncem června 2004 skupina ukončila skoro tříletou práci

Rozložení klientely podle spádových oblasti

Již od založení poradny byly jí poskytované služby určené pro obyvatelstvo celého okresu Vyškov. Praxe ukázala, že vždy je sice malá, ale nezanedbatelná část klientely, která si volí možnost vyžádat si služby tohoto rázu jinde, než přímo v místě bydliště. Jedná se většinou o lidi více veřejně známé anebo lidé přímo související s fungováním poradny.

Rozložení případů dle obcí uvádím v následující tabulce:

Vyškovsko Bučovicko Slavkovsko Jiné
Období Počet vedených případů Počet případů NRP Počet vedených případů Počet případů NRP Počet vedených případů Počet případů NRP Počet vedených případů Počet případů NRP
rok 2004 198 (61%) 31 (10%) 18 (6%) 13 (4%) 12 (4%) 17 (5%) 31 (10%) 1

Přetrvává tendence, že 71% případů jsou z Vyškovska, 10% z Bučovicka, 9% ze Slavkovska. Takže naše kalkulace, že do rozpočtu poradny by měly přispívat obce dle rozsahu odváděné práce pro jejích obyvatelstvo, se již čtvrtým rokem - kdy sledujeme tyto ukazatele potvrzuje. Tento fakt znázorňuje níže uvedený graf:
Z uvedených dat v tabulce je patrné, že 10% z vedených případů pochází z jiných okresů (Blansko, Brno) a v některých případech a i z jiného kraje (Olomoucký kraj – okres Prostějov, okres Přerov). Vysvětlení tohoto faktu může být např. dopravní dostupnost z místa bydliště do poradny (např. Brodek u Prostějova), přesvědčení, že pouze takovým způsobem se zajistí diskrétnost nebo získaná důvěra (Vyškovská poradna má velice dobré renomé možná i díky své prezentaci na webových stránkách- stránky má poradna od dubna 2003 a návštěvnost stránek ke konci druhého pololetí roku 2004 je více než 1000 připojení).
Jak jsem uvedla výše celkový počet účastníků konzultací je 505 (jedná se o jiné číslo než počet vedených případů, protože pod pojmem případ může byt skryto jeden člověk a také dva, tří, čtyři atd. lide (když se pracuje s rodinným systémem tak v rámci jedné konzultace mohou byt přítomni všichni členové rodiny). Rozložení účastníků konzultací dle obci uvádím v následujícím grafu:
Je sporné, která ze statistik lépe znázorňuje odvedenou práci pro obyvatele konkrétní obce. Z tohoto důvodu jsme se v roce 2005 zavázali sledovat statistické údaje tykající se ne pouze počtu případů nebo účastníků pocházejících z konkrétní obce, ale hlavně počet a druh poskytnutých konzultací. Statistické údaje nyní a do budoucna budou pouze čísla.

Spolupráce s jinými institucemi a jednotlivci a propagace činnosti poradny.


Pokračovala spolupráce se sociálními pracovnicemi na obcích třetího typu. 5.3.2004, 11.6.2004 a 17.9.2004 se v prostorách poradny konaly kazuistické semináře pro sociální pracovnice, plánované jsou další takovéto semináře. Účast na těchto seminářích je 6 -10 sociálních pracovnic. Tím psychologové poradny přispívají konkrétním dílem k zavádění do praxe standardů sociální práce, zajišťují podporu kvalifikovaného odborníka za účelem řešení problémů, jež jednotliví sociální pracovníci zažívají v pracovních situacích.
15.10. – 12.11.2004 proběhl přípravný kurs pro žadatele o náhradní rodinnou péči. Celkem 8 žadatelů absolvovalo přípravný kurz. Celá organizace a realizace kursu byla zajištěná zaměstnanci poradny, kurs proběhl v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Ukončením tohoto kurzu se poradna obohatila o pátou zkušenost s vedením přípravných kursů pro žadatele o náhradní rodinnou péči, bylo vydáno celkem již 47 osvědčení o absolvování kursu. Velmi se osvědčila zkušenost s tím, že žadatelé ještě před převzetím dítěte jsou v kontaktu s psychologem a často se setkáváme s případy, kdy žadatelé spolupracují dál s tím samým psychologem po převzetí dítěte do své péče. Tato praxe je velmi přínosná v případech náhradní rodinné péče, kdy náhradní nebo adoptivní rodiče často potřebují odbornou radu při výchově dítěte.

Ve druhé polovině roku 2004 sestavili psychologové poradny Mgr. Musilová a Mgr. Šimáček resocializační program, zaměřený na rozvoj psychosociálních dovedností. Tento program byl vytvořen poté, co poradna navázala těsnější spolupráci s pracovníky Probační a mediační služby ČR. Společným předmětem zájmu psychologů poradny a probačních úředníků je veřejná potřeba ucelenější péče o mladistvé pachatele trestné činnosti, kteří byli odsouzeni k výkonu alternativního trestu. Jednou z možností je zaměřit se na rizikové oblasti chování a jednání u těchto sociálně ohrožených klientů a umožnit jejich aktivní účast v resocializačním programu. V poslední čtvrtině roku proběhla pilotní verze projektu s dobrovolnými účastníky. Program byl zpracován a předložen s žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu pro rok 2005 Ministerstvu spravedlnosti ČR . Souběžně s žádostí o dotaci usiluje poradna o získání akreditace k realizaci tohoto resocializačního programu jako programu probačního s funkční návazností na činnost Okresního státního zastupitelství a Okresního soudu ve Vyškově.

Díky funkční komunikaci pracovníků pomáhajících oborů byla navázána spolupráce mezi Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy a Oblastní Charitou ve Vyškově. Mgr. Šimáček zahájil s týmy ošetřovatelek a pečovatelek Charity semináře na téma: „Specifika práce pomáhajících pracovníků s nevyléčitelně nemocnými klienty“. V roce 2005 je počítáno s pokračováním podobných seminářů a rovněž se službami psychologa poradny pro klienty ošetřovatelských a pečovatelských služeb, které Charita poskytuje.

Počínaje 6. září roku 2004 začali psychologové poradny ( Mgr. Kočárová, Mgr. Musilová, Mgr. Šimáček) poskytovat psychologické služby přímo v Ústavu pro tělesně postižené v Habrovanech. Za tří měsíce jedenáctkrát byl jeden z psychologů poradny přítomen přímo v Ústavu. Reakce obyvatel Ústavu a personálu na přítomnost psychologa byla různá. Zjistili jsme, že převládající názor mezi obyvateli byl ten, že kontakt s psychologem znamená zpochybnění jejich psychického zdraví a až osobní zkušenost z rozhovoru s psychologem jim umožnila připustit, že přínos z kontaktu s psychologem je možný.
Za období září - prosinec bylo v osobním kontaktu s psychologem 19 obyvatel. Uskutečnilo se 46 různé délky a různé intenzity konzultací.
Počínaje únorovou poradou personálu Ústavu proběhne pět krátkých přednášek a besed s psychologem pro personál ústavu. Plánujeme nabídnout personálu možnost supervize. Máme zcela neskromné přání – svoji přítomností přispět ke zlepšení celkové atmosféry v ústavu, kdy jsou respektována základní lidská práva uživatelů služeb, kdy obyvatelé vzdor svému postižení mohou zažívat a zažívají pocit vlastní důstojnosti, přispět k současnému trendu v poskytování sociálních služeb - směřování ke kultuře učení a rozvoje organizace.
Práci poradenských psychologů přímo v ústavu považujeme za velmi smysluplnou a zcela v souladu se standardy kvality sociálních služeb.

Mgr. Renata Musilová je členkou Komise sociálně právní ochrany dětí při MÚ ve Vyškově a ve Slavkově.

Mgr. Richard Šimáček je členem Komise pro prevenci kriminality – Město Vyškov.

V roce 2004 pokračovala spolupráce s Ústavem sociální péče pro mentálně postiženou mládež. Mgr. Musilová se dle potřeby přímo v Ústavu věnuje diagnostice klientů Ústavu, výchovnému poradenství pro zaměstnance tohoto zařízení a pro rodiče postižených klientů.

10.5.2004 měla Mgr. Renata Musilová besedu na téma „Význam rodiny a manželství“. Beseda proběhla s žáky Střední zdravotnické školy ve Vyškově a zúčastnilo se jí 24 žáků. 23.11.2004 Mgr. Musilová přednášela pro skupinu 46 lidí nemocných diabetem ve Slavkově na téma„Zvládání zátěžových situací“.

Poradna má vlastními sílami vytvořené webové stránky, existence stránek umožňuje pychologům nabízet internetové poradenství. Vzhledem k omezeným finančním možnostem poradny a v rámci dobrých vztahů s firmou AutoCont jsou stránky umístěné na jejích serveru bezplatně. Návštěvnost stránek nás ujistila v správném odhadu, že informace o službách poradny na internetu slouží jako vynikající prezentace činnosti poradny. Za dobu, kdy jsou stránky na internetu přístupné, se návštěvnost pohybuje kolem 10-15 připojení týdně. Celkově již přes 1000 lidi bylo připojeno na stránky poradny. Internetové poradenství využívají jak občané Vyškova, tak i lidé z jiných koutů republiky.

Všichni zaměstnanci poradny jsou členy AMRP ČR (Asociace manželských a rodinných poradců) a dle možnosti se zúčastňují jí organizovaných akcí.

Kvalifikace a personální obsazení pracovníků poradny .


Mgr. Musilová pokračuje ve výcviku v systemické rodinné terapii, což hodnotím jako velmi důležitý krok v profesním vývoji kolegyně. Psycholog v rodinné poradně nevystačí pouze s vysokoškolským vzděláním. Uživatelé služeb psychologa se v rámci sociální péče již dávno nespokojí s pouhou poradou, chtějí péči komplexní, kvalitní.
Mgr. Šimáček úspěšně prošel přijímacím řízením do výcviku v kognitivně- behaviorální terapii.
Nadále zaměstnanci poradny věnovali spoustu času zvyšování kvalifikace. Všichni zaměstnanci poradny se v prvním pololetí 2004 věnovali studiu odborné literatury, na pravidelných poradách byl vždy věnován prostor k seznámení ostatních s novinkami v odborné literatuře.

Psychologové se zúčastňovali supervizních skupinových sezení typu Balint (sezení probíhají jednou měsíčně v brněnské manželské poradně BETHESDA a supervizorem je Mgr. Ivana Bartošíková ).

Hospodaření:

Na základě rekapitulace hospodaření s finančními prostředky lze konstatovat, že bylo hospodařeno velmi šetrně a ekonomicky.

Závěr:

Závěrem konstatuji, že v roce 2004 poradna nadále plnila své poslání - poskytovala klientům v psychosociální tísni psychoterapeutickou a poradenskou péči při řešení problémů v rodinných, partnerských i jiných mezilidských vztazích a věnovali se psychosociální prevenci.
Činnost poradny rok 2004 s odkazem na výše zmíněná fakta, opakovaně vyjadřovanou spokojenost klientů se službami poradny lze hodnotit kladně. Nadále zůstává největším kladem poradny její schopnost flexibilně reagovat na aktuální potřeby společnosti a státu, připravit se na změnu zřizovatele poradny.
Hlavním úkolem do následujícího období zůstává potřeba obhájit smysluplnost naší práce před úředníky, adaptovat se na jiné podmínky financování a tím dosáhnout možnosti pokračování v dosavadní činnosti. Naším cílem je aby poradna nadále zůstala nízkoprahovým psychologickým pracovištěm v rámci sociálních služeb – přístupným pro všechny skupiny obyvatelstva.
Dále plánujeme věnovat se rozvíjení spolupráce s Ústavem v Habrovanech, s Oblastní charitou, s Probační-mediační službou ČR a také nadále spolupracovat s referáty sociálních věcí na obcích třetího typu v rámci sociálně – právní ochrany dětí.
Mgr.VirginiaKočárová
vedoucí poradny

Pondělí 8-11 . 13-17 hod.
Úterý 8-11 . 13-15 hod.
Středa 8-11 . 13-16 hod.
Čtvrtek 8-11 . 13-15 hod.
Pátek 8-11 . 13-14 hod.
Smetanovo nábřeží 27
Vyškov
Tel.: 517 / 333 909
+420 733 525 998
E-mail:
poradna@psychologie.vys.cz