zprava | analýza klientely | spolupráce | kvalifikace | hospodaření | závěr
31.1.2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PORADNY ZA ROK 2006

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy ve Vyškově je jedním ze zařízení Centra sociálních služeb Vyškov, o.p.s. - součástí neziskové organizace. Prioritou činnosti poradny bylo a je zachování poslání poradny: poskytovat manželům, snoubencům, rodinám popř. i jednotlivcům odborné služby a pomoc při řešení partnerských, rodinných a mezilidských vztahů, všestranně připívat k tomu, aby manželství, rodina i jednotlivec plnili optimálně svou funkci v rodině ve smyslu zásad zákona o rodině a také svou funkci v občanském životě. Aby občané chápali smysl a poslání rodiny. Poradna směřuje svou činnost k utváření příznivých rodinných, manželských, partnerských a mezilidských vztahů a odstraňování příčin jejich narušování prostřednictvím terapeutického působení na klienty. Svoji činností Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy přispívá k prevenci sociálně patologických jevů, k prevenci kriminality. Od založení poradny v roce 1978 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy byla a nadále je nízkoprahové psychologické pracoviště, fungující v rámci sociálních služeb. S činností poraden podobného typu jako vyškovská poradna je počítáno v novém Zákoně o sociálních službách. Od prvního ledna 2007 je poradna pracoviště, kde se v souladu s novým Zákonem poskytuje odborné sociální poradenství. Od klientů nevyžadujeme žádné doporučení, služby poskytujeme bezplatně.
Financování činnosti poradny bylo v roce 2006 vícezdrojové:
 • na činnost poradny přispívaly dvě obce třetího typu,
 • druhým rokem přispíval JmK na činnost poradny v rámci víceletého financování
 • projekt určený středoškolské mládeži podpořila Nadace Gymnázia Vyškov
 • některé organizace platí služby poradny dle své objednávky (přednášky, semináře, služby psychologa v terénu) .
 • realizace probačního a resocializačního programu Rozvoj psychosociálních dovedností byla umožněna díky dotaci z Ministerstva spravedlnosti
V roce 2006 poskytovali pracovníci poradny klientům v psychosociální tísni psychoterapeutickou a poradenskou péči při řešení problémů v rodinných, partnerských i jiných mezilidských vztazích a věnovali se psychosociální prevenci.
Kromě práce s běžnou klientelou poradny působili zaměstnanci poradny v další oblastech:
 • pokračovala spolupráce se sociálními odbory v obcích třetího typu, pravidelně jednou za čtvrt roku se konaly kazuistické semináře pro sociální pracovnice z obcí,
 • nadále poskytujeme internetové poradenství,
 • zabezpečili jsme prezentaci činnosti poradny a to jak na webových stránkách, tak v regionálním tisku,
 • pokračovala spolupráce s Probační - mediační službou,
 • spolupráce s Ústavem sociální péče pro tělesně postižené v Habrovanech, v pravidelných týdenních intervalech byl jeden psycholog k dispozici obyvatelům a zaměstnancům přímo v Ústavu,
 • zaměstnanci poradny se nadále aktivně angažují v otázce zvyšování své kvalifikace,

Hodnocení práce odborných pracovníků poradny dle odvedených úkonů se sice stalo normou, přesto nadále zastáváme názor, že v tom je jistá jednostrannost, nevyváženost a tím nedostatečná objektivnost. Případ v evidenci poradny znamená evidenční číslo, pod kterým se skrývá jeden člověk, pár nebo celá široká rodina. Jednotkou práce v poradně je konzultace. Jak je zvykem uvádím některá číselná fakta v následujícím grafu:

graf

Čísla uvedená v grafu svědčí u ustálenosti v kvantitě poskytované služby. Ve stávajícím personálním obsazení poradna je schopná zabezpečit poskytování odborně sociálního poradenství pro zájemce o tuto službu v rozsahu okresu Vyškov a zbývající kapacitu věnovat realizaci probačně - resocializačního programu a realizaci přípravných kursů pro žadatele o náhradní rodinnou péči.

Počet účastníků konzultací je 581 (jedná se o jiné číslo než počet vedených případů, protože pod pojmem případ může byt skryto jeden člověk a také dva, tří, čtyři atd. lide (když se pracuje s rodinným systémem tak v rámci jedné konzultace mohou byt přítomni všichni členové rodiny). Rozložení účastníků konzultací dle obcí uvádím v následujícím grafu:

graf

Opět se potvrdila tendence, že převážná většina klientů poradny je z města a blízkého okolí Vyškova. Rovněž je zřetelné, že asi čtvrtina z celého počtu účastníků konzultací jsou lidé z okolí Vyškovska. Služby o tyto klienty se podařilo zachovat díky dotaci z KrÚ JmK.

V roce 2006 bylo poskytnuto 2169 konzultací. Viz. následující tabulka:

období počet konzultací srovnání v % s předchozím stejným obdobím
Rok 2005: 1970 +30%
Rok 2006: 2169 +10%

Krátká analýza rozložení klientely a poskytnutých konzultací.

Při posuzování problému vycházíme jak ze zakázky klienta, tak ze skutečnosti, kterou poradna s klientem řeší. Během poradenského procesu může dojít ke změně zakázky a tím pádem i ke změně řešené problematiky.
První oddíl problematiky je OSOBNÍ . V těchto případech se obvykle jedná o primární zakázku; pokud se zároveň týká i dalších osob, spolupráce s nimi není: možná-nutná-vhodná-požadovaná. V tomto oddílu je nejčastější problematikou osobní problematika obecně, kde nelze určit jeden podstatný osobní problém (např. vztahové problémy se prolínají se zdravotními, sociálně právními - tj. kombinace osobních problémů).
Druhý oddíl problematiky je PÁROVÁ PROBLEMATIKA (vztahová - týká se obou partnerů, spolupráce je s nimi - možná - žádoucí- nezbytná). V tomto oddílu převládá počet případů s typem problematiky - chronická krize, osamělost v páru, odcizení, rozvodové problémy (vztahové), nevěra.
Třetí oddíl problematiky je RODINNÁ PROBLEMATIKA (týká se přímo či nepřímo vztahů mezi členy rodiny nebo vztahů rodiny s okolím).V tomto oddílu nelze vydělit převládající typ problematiky. Poměrně stejně často se tady objevuje problematika dospívajících, problémy ve vztahu rodičů a dětí, rozvodové konflikty (psychicky ohrožující děti), porozvodové spory o děti atd.

Čtvrtý oddíl problematiky je SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA, která obsahuje kategorie problémů, jejichž řešení se účastní poradna spolu s dalšími institucemi nebo orgány - vzhledem k jejich širšímu společenskému významu (např. NRP) nebo závažnosti (např.případy týrání dětí aj. sociální patologie).V tomto oddílu je zahrnutá problematika osvojení, problematika pěstounské péče, problematika dětí a mladistvých, přesahující hlediska subjektu i jeho rodiny (např. rozvodová mediace v zájmu dítěte), hmotná a sociální nouze, kde poradna spolupracuje se specializovanými institucemi.

V následujícím grafu je názorně uveden počet případů v každém z oddílů .

graf

Počet konzultací lze rozdělit do čtyř skupin dle problematiky, která byla na dané konkrétní konzultaci řešena.Viz. následující graf:

graf

Spolupráce s jinými institucemi a jednotlivci a propagace činnosti poradny.


Pokračovala spolupráce se sociálními pracovnicemi na obcích třetího typu. V roce 2006 se v prostorách poradny jednou za čtvrt roku konaly kazuistické semináře pro sociální pracovnice, plánované jsou další takovéto semináře. Tím psychologové poradny přispívají konkrétním dílem k zavádění do praxe standardů sociální práce, zajišťují podporu kvalifikovaného odborníka za účelem řešení problémů, jež jednotliví sociální pracovníci zažívají v pracovních situacích.
Od 6.10. do 3.11.2006 proběhl přípravný kurs pro žadatele o náhradní rodinnou péči. Celá organizace a realizace kursu byla zajištěna zaměstnanci poradny, kurs proběhl v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Ukončením tohoto kurzu se poradna obohatila o sedmou zkušenost s vedením přípravných kursů pro žadatele o náhradní rodinnou péči, již bylo vydáno celkem 72 osvědčení o absolvování kursu. Velmi se osvědčila zkušenost s tím, že jsou žadatelé ještě před převzetím dítěte v kontaktu s psychologem a často se setkáváme s případy, kdy žadatelé spolupracují dál s tím samým psychologem po převzetí dítěte do své péče. Tato praxe je velmi přínosná v případech náhradní rodinné péče, kdy náhradní nebo adoptivní rodiče často potřebují odbornou radu při výchově dítěte.

Pokračovala spolupráce s Probační mediační službou ve Vyškově. V první polovině roku 2006 jsme dokončovali práci se skupinou, která začala pracovat v druhé polovině roku 2005. Nový běh probačního a resocializačního programu byl zahájen opět na jaře 2006. Celkově v tomto roce 2006 prošlo námi vytvořeným probačním programem 10 klientů. Koncem roku 2006 jsme začali připravovat žádost o získání trvalé akreditaci na Ministerstvu spravedlnosti na realizaci psychology poradny připraveného probačního resoacializačního programu.

V roce 2006 pokračovala spolupráce Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy s Ústavem sociální péče pro tělesně postižené v Habrovanech. Obyvatelé Ústavu vždy přesně věděli, kdy který z psychologů bude v Ústavu přítomen. Někdy byl kontakt navázán na základě přání a iniciativy někoho z obyvatel, někdy byl obyvatel osloven s nabídkou kontaktu psychologem. Vždy vše probíhalo s plným respektem vůči klientovi, s ohledem na jeho potřeby a momentální psychický a fyzický stav. Celkově se za rok 2006 se uskutečnilo 269 rozhovorů psychologa s klienty ústavu, různé délky a různé intenzity. V případech, kdy kontakt inicioval klient, se většinou jednalo o naléhavou potřebu konzultace akutního problému pro klienta nebo o touhu po empatickém lidském setkání, po zážitku alespoň základního porozumění. V případech kontaktu s ležícími klienty ústavu jsme si dali skromnější plány - podporovat na nejzákladnější rovině lidské vnímání, stimulovat smyslové orgány, dodávat lidem perspektivu, víru, že i v případě těžkého poškození těla existují pozitivní vjemy. V některých případech jsme se snažili o stabilizaci a další rozvoj individuálních možností klienta. Klienti Ústavu tvoří pestrou směs lidských povah a osudů a všem je stejná jedna charakteristika - ztížený kontakt s okolním světem a tím pádem i s možností čerpat odbornou poradenskou pomoc. Tato bariéra je zbořená, když je odborná pomoc nabídnuta přímo v místě bydliště klientů. Koncem roku se uskutečnila rovněž beseda zaměstnanců ústavu s psychologem.

Mgr. Renata Musilová je členkou Komise sociálně právní ochrany dětí při MÚ ve Vyškově a ve Slavkově.

Mgr. Richard Šimáček je členem Komise pro prevenci kriminality – Město Vyškov.

Poradna vlastní webové stránky, existence stránek umožňuje psychologům nabízet internetové poradenství. Návštěvnost stránek nás opakovaně ujišťuje v správném odhadu, že informace o službách poradny na internetu slouží jako vynikající prezentace činnosti poradny. Poslední dobou se návštěvnost pohybuje kolem 50 připojení týdně. Celkově již přes 5000 lidi bylo připojeno na stránky poradny. Internetové poradenství využívají jak občané Vyškova, tak i lidé z jiných koutů republiky.

Všichni zaměstnanci poradny jsou členy AMRP ČR (Asociace manželských a rodinných poradců) a dle možností se zúčastňují jí organizovaných akcí. Mgr. Kočárová byla na valné hromadě AMRP ČR zvolena do Stavovské rady AMRP.

Kvalifikace a personální obsazení pracovníků poradny .


Mgr. Musilová pokračovala posledním rokem ve výcviku v systemické rodinné terapii.
Mgr. Šimáček úspěšně absolvoval už druhý rok výcviku v kognitivně- behaviorální terapii.
Psychologové se zúčastňovali supervizních skupinových sezení typu Balint (sezení probíhají jednou měsíčně v brněnské manželské poradně BETHESDA a supervizorem je Mgr. Ivana Bartošíková ).
Mgr. Kočárová se zúčastnila konference manželských a rodinných poradců v Hejnicích, na této konferenci byla zvolena supervizorem AMRP.
Aktivní účast měla Mgr. Kočárová na III. Národní konferenci litevských psychologů z celého světa, včetně prezentace na téma "Systém manželského a rodinného poradenství v České republice". Významná část referátu byla věnována fungování Asociace manželských a rodinných poradců v ČR, byla představena současná situace manželského a rodinného poradenství v České republice a hlavně konkrétně poradna ve Vyškově. Konference se zúčastnili psychologové z Kanady, Spojených Států Amerických, Litvy a České republiky.
Velkým zásahem do činnosti poradny bylo rozhodnutí vedení Centra sociálních služeb o přestoupení sociální pracovnice Aleny Novotné na místo vedoucí Azylového domu pro matky s dětmi v tísni. Dotklo se to činnosti všech zbývajících zaměstnanců, agenda, které se dříve věnovala sociální pracovnice, musela být ze dne na den rozdělena mezi psychology. Důsledky tohoto kroku zřejmě budeme moci posoudit pouze s větším časovém odstupem.

Hospodaření:

Na základě rekapitulace hospodaření s finančními prostředky lze konstatovat, že bylo hospodařeno velmi šetrně a ekonomicky. Už druhým rokem bylo financování činnosti zajištěno vícezdrojově. Díky uzavřeným smlouvám mezi Centrem sociálních služeb Vyškov, o.p.s. a obcemi s rozšířenou působností o poskytování poradenských služeb poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy obce následně za tyto služby svým občanům zaplatily. Uznání patři úředníkům, kteří byli schopni akceptovat eventualitu, že o klientovi poradny se mohou dozvědět pouze jeho evidenční číslo. Zákon o ochraně osobních údajů a etika psychologa nedovolí nic jiného než respektovat právo každého jedince na ochranu svého soukromí. Bohužel s jednou ze zmíněných obcí taková dohoda možná nebyla a tímto se spolupráce omezila na velmi úzkou činnost, tj. psychologická péče byla poskytnuta pouze akutním případům a pouze v nezbytném rozsahu. Dotace JmK na služby rodinného a manželského poradenství umožnila zachovat služby v rozsahu jako dříve před rokem 2006 - nebyl odmítnutý žádný klient, v případech, kdy si klient přál zachovat anonymitu, bylo mu vyhověno, nadále jsme poskytovali internetové poradenství, pokud se rozhodl služby vyškovské poradny využit občan z jiného okresu - také mu to bylo umožněno (v statistických údajích jsou to případy a konzultace pod názvem "odjinud").
Příspěvek Nadace Gymnázia Vyškov umožnil realizaci projektu zaměřenou na psychologickou péči pro středoškolskou mládež a jejich rodiče.
Psychologické služby pro obyvatele a personál v ÚSP pro tělesně postižené v Habrovanech byly poskytovány a následně účtovány na základě smlouvy mezi ÚSP Habrovany a Centrem sociálních služeb Vyškov, o.p.s.
Podobným způsobem byl účtovaný přípravný kurz pro žadatele o náhradní rodinnou péči.
Realizace probačního a resocializačního programu byla možná díky dotaci z MS ČR.
Finančních zdrojů, kteří podpořily činnost poradny je zdánlivě dostatek. Přesto, jak bylo v roce 2005 skutečností, tak i v roce 2006 hrozilo, že se situace bude opakovat a poradna skončí s minusovým schodkem v rozpočtu. Situaci nevyřešila ani skutečnost, že sociální pracovnice přestoupila na místo vedoucí Azylového domu pro matky s dětmi v tísni. Na žádný z realizovaných projektů jsme dotaci nezískali v požadované výši, takže na konec roku 2006 nezbylo než začít nad rámec svých povinností a nad rámec časových možností provádět dopravně psychologické vyšetření řidičů z povolání. Realizace a evidence dopravně psychologických vyšetření je samozřejmě zcela oddělená od evidence běžné poradenské klientely.

Kontrolní činnost. Jeden z důležitých procesů supervize je normativní nebo řídící stránka supervize, která plní funkci kontroly kvality. Odborná práce psychologů poradny je supervidována na pravidelných balintovských skupinách (supervizor a balintovský vedoucí Mgr. Ivana Bartošíková), na supervizních částech během psychoterapeutických výcviků, sociální pracovnice se účastní kazuistických seminářů pro sociální pracovnice z obcí. Vedení spisové dokumentace podléhá pravidelné kontrole vedoucí poradny. O každé vykázané konzultaci je proveden zápis o intervenci a založen do složky patřičného případu, evidence je dvojitá - písemná a v podobě SW.

Závěr:

Rodinná poradna ve Vyškově nadále plnila své poslání - poskytovala klientům v psychosociální tísni psychoterapeutickou a poradenskou péči při řešení problémů v rodinných, partnerských i jiných mezilidských vztazích a věnovali se psychosociální prevenci.
Hlavním úkolem do následujícího období zůstává dopracovat minimální standardy poradny, připravit žádost o akreditaci poskytované služby na MPSV. A hlavně nadále poskytovat odbornou pomoc rodinám, párům a jednotlivcům v nepříznivé sociální situaci, pomáhat lidem, když dočasně nebo trvale nejsou schopni řešit svou nepříznivou sociální situaci, poskytovat krizovou pomoc osobám, které se ocitnou v ohrožení života či zdraví a momentálně nemohou řešit situaci vlastními silami.
Dále se plánujeme věnovat rozvíjení spolupráce s Ústavem v Habrovanech, s Probační-mediační službou ČR, získat akreditaci MS na provádění probačního a resocializačního programu vypracovaného psychology poradny.
Chystáme se nadále spolupracovat s referáty sociálních věcí na obcích třetího typu v rámci sociálně - právní ochrany dětí, v problematice náhradní rodinné péče.
Mgr.VirginiaKočárová
vedoucí poradny

Mgr. Zdeněk Leznár
ředitel Centra sociálních služeb Vyškov, o.p.s.

Pondělí 8-11 . 13-17 hod.
Úterý 8-11 . 13-15 hod.
Středa 8-11 . 13-16 hod.
Čtvrtek 8-11 . 13-15 hod.
Pátek 8-11 . 13-14 hod.
Smetanovo nábřeží 27
Vyškov
Tel.: 517 / 333 909
+420 733 525 998
E-mail:
poradna@psychologie.vys.cz