zprava | analýza klientely | spolupráce | kvalifikace | hospodaření | závěr
20.1.2005

ZPRÁVA O ČINNOSTI PORADNY ZA ROK 2005

Rok 2005 byl v historii existence poradny zlomový. Od 1. ledna 2005 se Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy stala jedním ze zařízení Centra sociálních služeb Vyškov, o.p.s. – součásti neziskové organizace. Prioritou při všech změnách bylo a nadále zůstává – zachování poslání poradny. Poskytovat manželům, snoubencům, rodinám popř. i jednotlivcům odborné služby a pomoc při řešení partnerských, rodinných a mezilidských vztahů, všestranně připívat k tomu, aby manželství, rodina i jednotlivec plnili optimálně svou funkci v rodině ve smyslu zásad zákona o rodině a také svou funkci v občanském životě. Aby občané chápali smysl a poslání rodiny. Poradna směřuje svou činnost k utváření příznivých rodinných, manželských, partnerských a mezilidských vztahů a odstraňování příčin jejich narušování prostřednictvím terapeutického působení na klienty. Svoji činností Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy přispívá k prevenci sociálně patologických jevů, k prevenci kriminality. Od založení poradny v roce 1978 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy byla a nadále je nízkoprahové psychologické pracoviště, fungující v rámci sociálních služeb. Od klientů nevyžadujeme žádné doporučení, služby poskytujeme bezplatně.
Financování činnosti poradny počínaje rokem 2005 je vícezdrojové:
  • na činnost poradny přispívají obce třetího typu,
  • JmK podpořil dva projekty poradny dotacemi,
  • některé organizace platí služby poradny dle své objednávky (přednášky, semináře, služby psychologa v terénu) .
V roce 2005 poskytovali pracovníci poradny klientům v psychosociální tísni psychoterapeutickou a poradenskou péči při řešení problémů v rodinných, partnerských i jiných mezilidských vztazích a věnovali se psychosociální prevenci.
Kromě práce s běžnou klientelou poradny rozšířili zaměstnanci poradny působení na další oblasti:
  • pokračovala spolupráce se sociálními odbory v obcích třetího typu, pravidelně jednou za čtvrt roku se konaly kazuistické semináře pro sociální pracovnice z obcí,
  • nadále poskytujeme internetové poradenství,
  • zabezpečili jsme prezentaci činnosti poradny a to jak na webových stránkách, tak v různém regionálním a celostátním tisku a také formou přednášek,
  • spolupráce s Probační – mediační službou, získali jsme akreditaci vydanou Ministerstvem spravedlnosti na resocializační – probační program, vypracovaný psychology poradny
  • spolupráce s Ústavem sociální péče pro tělesně postižené v Habrovanech, v pravidelných týdenních intervalech byl jeden psycholog k dispozici obyvatelům a zaměstnancům přímo v Ústavu,
  • zaměstnanci poradny se nadále aktivně angažují v otázce zvyšování své kvalifikace,
  • Centrum sociálních služeb Vyškov, o.p.s. a potažmo Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy získaly akreditace na poskytování manželského a rodinného poradenství. Akreditace je spojená s pětiletou garancí na finanční příspěvek na činnost poradny.

Hodnocení práce odborných pracovníků poradny dle odvedených úkonů se sice stalo normou, přesto nadále zastáváme názor, že v tom je jistá jednostrannost, nevyváženost a tím nedostatečná objektivnost. Případ v evidenci poradny znamená evidenční číslo, pod kterým je skryto jeden člověk, pár nebo celá široká rodina. Jednotkou práce v poradně je konzultace. Jak je zvykem uvádím některá číselná fakta v následující tabulce:

Období Počet vedených případů a procentuelní srovnání s předchozím stejným obdobím Počet nových případů a procentuelní srovnání s předchozím stejným obdobím Počet případů převedených z předchozího roku
Rok 2004 321 +8% 217 +34% 104
Rok 2005 379 +18% 274 +26% 105

Značný nárůst počtu nových případů svědčí o intenzitě odváděné práce. Z části jsou to případy, řešené v ÚSP pro tělesně postižené v Habrovanech (19%), další část tvoři frekventanti probačního – resocializačního programu (3%) a ostatní (4%).

Celkový počet účastníků konzultací je 652. Jedná se o jiné číslo než počet vedených případů, protože jak už jsem uvedla výše pod pojmem případ může byt skryto jeden člověk a také dva, tři, čtyři atd. lidé (když se pracuje s rodinným systémem tak v rámci jedné konzultace mohou být přítomni všichni členové rodiny).

V roce 2005 bylo poskytnuto 1970 konzultací. Viz. následující tabulka:

období počet konzultací srovnání v % s předchozím stejným obdobím
Rok 2004: 1387 -10%
Rok 2004: 1970

Krátká analýza rozložení klientely a poskytnutých konzultací.

Struktura klientely dle problematiky, která se určuje dle zakázky klienta nebo ze skutečnosti (co poradna s klientem řeší a kdo je klientem), pokud došlo ke změně zakázky a označený problém pokládá odborník za podstatnější. První oddíl problematiky je OSOBNÍ . V těchto případech se obvykle jedná o primární zakázku; pokud se zároveň týká i dalších osob, spolupráce s nimi není: možná-nutná-vhodná-požadovaná. V tomto oddílu je nejčastější problematikou osobní problematika obecně, kde nelze určit jeden podstatný osobní problém (např. vztahové problémy se prolínají se zdravotními, sociálně právními – tj. kombinace osobních problémů).
Druhý oddíl problematiky je PÁROVÁ PROBLEMATIKA (vztahová – týká se obou partnerů, spolupráce je s nimi – možná - žádoucí- nezbytná). V tomto oddílu převládá počet případů s typem problematiky – chronická krize, osamělost v páru, odcizení, rozvodové problémy (vztahové), nevěra.
Třetí oddíl problematiky je RODINNÁ PROBLEMATIKA (týká se přímo či nepřímo vztahů mezi členy rodiny nebo vztahů rodiny s okolím).V tomto oddílu nelze vydělit převládající typ problematiky. Poměrně stejně často se tady objevuje problematika dospívajících, problémy ve vztahu rodičů a dětí, rozvodové konflikty (psychicky ohrožující děti), porozvodové spory o děti atd.

Čtvrtý oddíl problematiky je SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA, která obsahuje kategorie problémů, jejichž řešení se účastní poradna spolu s dalšími institucemi nebo orgány – vzhledem k jejich širšímu společenskému významu (např. NRP) nebo závažnosti (např.případy týrání dětí aj. sociální patologie).V tomto oddílu je zahrnutá problematika osvojení, problematika pěstounské péče, problematika dětí a mladistvých, přesahující hlediska subjektu i jeho rodiny (např. rozvodová mediace v zájmu dítěte), hmotná a sociální nouze, kde poradna spolupracuje se specializovanými institucemi.

V následující tabulce je uveden počet případů v každém z oddílů .

Kategorizace problematiky
Počet případů v tomto oddílu: osobní párová rodinná sociální
138(z toho 105 nových) 64 (z toho 53 nových) 71(z toho 65 nových) 106(z toho 51 nových)

Počet konzultací lze rozdělit do čtyř skupin dle problematiky, která byla na dané konkrétní konzultaci řešená.Viz.následující tabulka:

Problematika: osobní párová rodinná sociální
Počet konzultací: 734 283 502 451

Podle typu poskytnutých konzultaci je lze rozdělit na individuální, párové, rodinné a skupinové konzultace. Bylo poskytnuto 93 dyadických konzultací, 375 klientů absolvovalo 143 rodinných konzultací, ostatní jsou individuální a skupinové konzultace.

Rozložení klientely podle spádových oblasti

Již od založení poradny byly jí poskytované služby určené pro obyvatelstvo celého okresu Vyškov. Praxe ukázala, že vždy je sice malá, ale nezanedbatelná část klientely, která si volí možnost vyžádat si služby tohoto rázu jinde, než přímo v místě bydliště. Jedná se většinou o lidi více veřejně známé anebo lidé přímo související s fungováním poradny.

Rozložení případů dle obcí uvádím v následující tabulce:

Vyškovsko Bučovicko Slavkovsko Jiné
Období Počet vedených případů Počet případů NRP Počet vedených případů Počet případů NRP Počet vedených případů Počet případů NRP Počet vedených případů Počet případů NRP
rok 2004 198 (61%) 31 (10%) 18 (6%) 13 (4%) 12 (4%) 17 (5%) 31 (10%) 1
rok 2005 161 (42%) 69 (18%) 12 (3%) 21 (6%) 10 (3%) 18 (5%) 88 (23%) 1

60% případů jsou z Vyškovska, 9% z Bučovicka, 8% ze Slavkovska. Tento fakt znázorňuje níže uvedený graf:
Z uvedených dat v tabulce je patrné, že 10% z vedených případů pochází z jiných okresů (Blansko, Brno) a v některých případech a i z jiného kraje (Olomoucký kraj – okres Prostějov, okres Přerov). Vysvětlení tohoto faktu může být např. dopravní dostupnost z místa bydliště do poradny (např. Brodek u Prostějova), přesvědčení, že pouze takovým způsobem se zajistí diskrétnost nebo získaná důvěra (Vyškovská poradna má velice dobré renomé možná i díky své prezentaci na webových stránkách- stránky má poradna od dubna 2003 a návštěvnost stránek ke konci druhého pololetí roku 2005 je více než 3000 připojení).

Je sporné, která ze statistik lépe znázorňuje odvedenou práci pro obyvatele konkrétní obce. V roce 2004 jsme se zavázali sledovat v roce 2005 statistické údaje tykající se ne pouze počtu případů nebo účastníků pocházejících z konkrétní obce, ale hlavně počet a druh poskytnutých konzultací. Tyto informace o provedených konzultacích uvádíme v následující tabulce a grafu:

Vyškovsko Bučovicko Slavkovsko Jiné
Konzultace celkem 1258 142 142 428
Konzultace s případy SPOD 466 77 87
Konzultace s ostatními případy 792 65 55 428

Spolupráce s jinými institucemi a jednotlivci a propagace činnosti poradny.


Pokračovala spolupráce se sociálními pracovnicemi na obcích třetího typu. Za rok 2005 se pětkrát v prostorách poradny konaly kazuistické semináře pro sociální pracovnice, plánované jsou další takovéto semináře. Tím psychologové poradny přispívají konkrétním dílem k zavádění do praxe standardů sociální práce, zajišťují podporu kvalifikovaného odborníka za účelem řešení problémů, jež jednotliví sociální pracovníci zažívají v pracovních situacích.
27.10. – 18.11.2005 proběhl přípravný kurs pro žadatele o náhradní rodinnou péči. Celkem 11 žadatelů absolvovalo přípravný kurz. Celá organizace a realizace kursu byla zajištěná zaměstnanci poradny, kurs proběhl v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Ukončením tohoto kurzu se poradna obohatila o šestou zkušenost s vedením přípravných kursů pro žadatele o náhradní rodinnou péči, bylo vydáno celkem již 58 osvědčení o absolvování kursu. Velmi se osvědčila zkušenost s tím, že žadatelé ještě před převzetím dítěte jsou v kontaktu s psychologem a často se setkáváme s případy, kdy žadatelé spolupracují dál s tím samým psychologem po převzetí dítěte do své péče. Tato praxe je velmi přínosná v případech náhradní rodinné péče, kdy náhradní nebo adoptivní rodiče často potřebují odbornou radu při výchově dítěte.

Ve druhé polovině roku 2005 byla vydaná akreditace na psychology poradny (Mgr. Musilová a Mgr. Šimáček) vypracovaný resocializační program, zaměřený na rozvoj psychosociálních dovedností. Ve spolupráci s pracovníky Probační a mediační služby ČR na jaře proběhla prezentace programu pro odbornou veřejnost. Společným předmětem zájmu psychologů poradny a probačních úředníků je veřejná potřeba ucelenější péče o mladistvé pachatele trestné činnosti, kteří byli odsouzeni k výkonu alternativního trestu. Jednou z možností je zaměřit se na rizikové oblasti chování a jednání u těchto sociálně ohrožených klientů a umožnit jejich aktivní účast v resocializačním programu. V druhém pololetí 2005 roku začala díky dotaci z JmK vlastní realizace programu. Plánovaný konec programu je na jaře 2006.

V roce 2005 pokračovala spolupráce Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy s Ústavem sociální péče pro tělesně postižené. Obyvatelé Ústavu vždy přesně věděli, kdy který z psychologů bude v Ústavu přítomen. Někdy byl kontakt navázán na základě přání a iniciativy někoho z obyvatel, někdy byl obyvatel osloven s nabídkou kontaktu psychologem. Vždy vše probíhalo s plným respektem vůči klientovi, s ohledem na jeho potřeby a momentální psychický a fyzický stav. Celkově se za rok 2005 se uskutečnilo 211 rozhovorů psychologa s klienty ústavu, různé délky a různé intenzity. V případech, kdy kontakt inicioval klient, se většinou jednalo o naléhavou potřebu konzultace akutního problému pro klienta nebo o touhu po empatickém lidském setkání, po zážitku alespoň základního porozumění. V případech kontaktu s ležícími klienty ústavu jsme si dali skromnější plány - podporovat na nejzákladnější rovině lidské vnímání, stimulovat smyslové orgány, dodávat lidem perspektivu, víru, že i v případě těžkého poškození těla existují pozitivní vjemy. V některých případech jsme se snažili o stabilizaci a další rozvoj individuálních možností klienta. V těchto případech předpokládáme, že větší posun nastane, když se rozvine spolupráce mezi ošetřujícím personálem a psychology. Uvítali jsme zájem vrchní sestry Ústavu o semináře a následující besedy psychologa s personálem. Uskutečnilo se pět takových setkání. Poslední dva semináře byly zařazený do kreditního systému vzdělávání se zdravotních sester. Jak v samotném průběhu semináře, tak v průběhu besed následujících po něm, bylo možné pozorovat osobní angažovanost zdravotního a pomocného personálu. Nesetkali jsme se s nikým, kdo by svou práci vykonával pouze formálně. Z úst zaměstnanců zazněly velmi citlivé poznatky a respekt vůči lidskosti každého jedince. Většina z personálu byla schopna připustit v širších souvislostech možné a žádoucí konstruktivnější postoje vůči klientům.
Všechny shora uvedené skutečnosti svědčí o potřebnosti v této instituci, stejně jako v každé jiné podobného charakteru, věnovat se vztahům mezi personálem a klienty formou supervize
Přítomnost psychologa přímo v terénu mezi klienty ústavu přinesla několik neplánovaných, neorganizovaných a nestrukturovaných setkání skupiny obyvatel s psychologem. Některé skupiny začaly fungovat jako encounterové.
Všechny tři výše popsané okruhy aktivit budou psychologové poradny, v případě pokračující spolupráce, nadále naplňovat, neboť jsou tyto nejen v souladu se skutečnostmi zjištěnými při přímé práci v ústavu, ale také v souladu se současným trendem v poskytování sociálních služeb - směřování ke kultuře učení a rozvoje organizace. Práci poradenských psychologů přímo v ústavu považujeme za velmi smysluplnou a zcela v souladu se standardy kvality sociálních služeb.

Mgr. Renata Musilová je členkou Komise sociálně právní ochrany dětí při MÚ ve Vyškově a ve Slavkově.

Mgr. Richard Šimáček je členem Komise pro prevenci kriminality – Město Vyškov.

Poradna vlastní webové stránky, existence stránek umožňuje psychologům nabízet internetové poradenství. Vzhledem k omezeným finančním možnostem poradny a v rámci dobrých vztahů s firmou AutoCont jsou stránky umístěné na jejích serveru bezplatně. Návštěvnost stránek nás ujistila v správném odhadu, že informace o službách poradny na internetu slouží jako vynikající prezentace činnosti poradny. Poslední dobou se návštěvnost pohybuje kolem 20-30 připojení týdně. Celkově již přes 2000 lidi bylo připojeno na stránky poradny. Internetové poradenství využívají jak občané Vyškova, tak i lidé z jiných koutů republiky.

Všichni zaměstnanci poradny jsou členy AMRP ČR (Asociace manželských a rodinných poradců) a dle možnosti se zúčastňují jí organizovaných akcí.

Kvalifikace a personální obsazení pracovníků poradny .


Mgr. Musilová pokračuje ve výcviku v systemické rodinné terapii, což hodnotím jako velmi důležitý krok v profesním vývoji kolegyně. Psycholog v rodinné poradně nevystačí pouze s vysokoškolským vzděláním. Uživatelé služeb psychologa se v rámci sociální péče již dávno nespokojí s pouhou poradou, chtějí péči komplexní, kvalitní.
Mgr. Šimáček absolvoval úspěšně první rok výcviku v kognitivně- behaviorální terapii.
Nadále zaměstnanci poradny věnovali spoustu času zvyšování kvalifikace. Všichni zaměstnanci poradny se v prvním pololetí 2005 věnovali studiu odborné literatury, na pravidelných poradách byl vždy věnován prostor k seznámení ostatních s novinkami v odborné literatuře.

Psychologové se zúčastňovali supervizních skupinových sezení typu Balint (sezení probíhají jednou měsíčně v brněnské manželské poradně BETHESDA a supervizorem je Mgr. Ivana Bartošíková ).

Mgr. Kočárová absolvovala výcvikový kurz „Úvod do řízení a supervize“, zúčastnila se Česko – Slovenské psychoterapeutické konference.

Hospodaření:

Na základě rekapitulace hospodaření s finančními prostředky lze konstatovat, že bylo hospodařeno velmi šetrně a ekonomicky. Rok 2005 byl v období existence poradny první, kdy financování činnosti bylo zajištěno vícezdrojově. Díky uzavřeným smlouvám mezi Centrem sociálních služeb Vyškov, o.p.s. a obcemi s rozšířenou působnosti o poskytování poradenských služeb poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy obce následně za tyto služby svým občanům zaplatily. Uznání patři úředníkům, kteří byli schopni akceptovat eventualitu, že o klientovi poradny se mohou dozvědět pouze jeho evidenční číslo. Zákon o ochraně osobních údajů a etika psychologa nedovolí nic jiného než respektovat právo každého jedince na ochranu svého soukromí. Bohužel s jednou ze zmíněných obci taková dohoda možná nebyla a tímto se spolupráce omezila na velmi úzkou činnost, tj. psychologická péče byla poskytnutá pouze případům s problematikou sociálně – právní ochrana dětí a to pouze tehdy, kdy sociální pracovnice dostala souhlas svého nadřízeného, aby službu psychologa objednat mohla. Dotace JmK na služby rodinného a manželského poradenství umožnila zachovat služby v rozsahu jako dříve před rokem 2005 – nebyl odmítnutý žádný klient, v případech, kdy si klient přál zachovat anonymitu, bylo mu vyhověno, nadále jsme poskytovali internetové poradenství, pokud se rozhodl služby vyškovské poradny využit občan z jiného okresu – také mu to bylo umožněno (v statistických údajích jsou to případy a konzultace pod názvem „odjinud“).
Psychologické služby pro obyvatele a personál v ÚSP pro tělesně postižené v Habrovanech byly poskytované a následně účtované na základě smlouvy mezi ÚSP Habrovany a Centrem sociálních služeb Vyškov, o.p.s.
Kazuistické semináře pro zaměstnance ÚSO a DD ve Vyškově a přednášky pro ZŠ Drnovice byli účtovány na základě objednávky a následné fakturaci. Podobným způsobem byl účtovaný přípravný kurz pro žadatele o náhradní rodinnou péči.

Kontrolní činnost. Jeden z hlavních procesů supervize je normativní nebo řídící stránka supervize, která plní funkci kontroly kvality Odborná práce psychologů poradny je supervidovaná na pravidelných balintovských skupinách (supervizor a balintovský vedoucí Mgr. Ivana Bartošíková), na supervizních častech během psychoterapeutických výcviků, sociální pracovnice je účastná kazuistických seminářů pro sociální pracovnice z obcí. Vedení spisové dokumentace podléhá pravidelné kontrole vedoucí poradny. O každé vykázané konzultaci je proveden zápis o intervenci a založen do složky patřičného případu, evidence je dvojitá – písemná a v podobě SW.

Závěr:

Závěrem konstatuji, že v roce 2005 poradna nadále plnila své poslání - poskytovala klientům v psychosociální tísni psychoterapeutickou a poradenskou péči při řešení problémů v rodinných, partnerských i jiných mezilidských vztazích a věnovali se psychosociální prevenci.
Činnost poradny rok 2005 s odkazem na výše zmíněná fakta, opakovaně vyjadřovanou spokojenost klientů se službami poradny lze hodnotit kladně. Nadále zůstává největším kladem poradny její schopnost flexibilně reagovat na aktuální potřeby společnosti a státu, adaptovat se na fungování v rámci neziskové organizace.
Hlavním úkolem do následujícího období zůstává adaptovat se na jiné podmínky financování a tím dosáhnout možnosti pokračování v dosavadní činnosti. Naším cílem je aby poradna nadále zůstala nízkoprahovým psychologickým pracovištěm v rámci sociálních služeb – přístupným pro všechny skupiny obyvatelstva.
Dále plánujeme věnovat se rozvíjení spolupráce s Ústavem v Habrovanech, s Probační-mediační službou ČR, nadále spolupracovat s referáty sociálních věcí na obcích třetího typu v rámci sociálně – právní ochrany dětí.
Mgr.VirginiaKočárová
vedoucí poradny

Pondělí 8-11 . 13-17 hod.
Úterý 8-11 . 13-15 hod.
Středa 8-11 . 13-16 hod.
Čtvrtek 8-11 . 13-15 hod.
Pátek 8-11 . 13-14 hod.
Smetanovo nábřeží 27
Vyškov
Tel.: 517 / 333 909
+420 733 525 998
E-mail:
poradna@psychologie.vys.cz