zprava | analýza klientely | spolupráce | kvalifikace | hospodaření | závěr
31.1.2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PORADNY ZA ROK 2007

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy ve Vyškově je jedním ze zařízení Centra sociálních služeb Vyškov, o.p.s. – součástí neziskové organizace. Prioritou činnosti poradny bylo a je zachování poslání poradny: poskytovat manželům, snoubencům, rodinám popř. i jednotlivcům odborné služby a pomoc při řešení partnerských, rodinných a mezilidských vztahů, všestranně připívat k tomu, aby manželé, rodiče, prarodiče a děti plnili optimálně svou funkci v rodině ve smyslu zásad zákona o rodině a také svou funkci v občanském životě. Aby občané chápali smysl a poslání rodiny. Poradna směřuje svou činnost k utváření příznivých rodinných, manželských, partnerských a mezilidských vztahů a odstraňování příčin jejich narušování prostřednictvím terapeutického působení na klienty. Svoji činností Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy přispívá k prevenci sociálně patologických jevů, k prevenci kriminality. Od založení poradny v roce 1978 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy byla a nadále je nízkoprahové psychologické pracoviště, fungující v rámci sociální sféry. S činností poraden podobného typu jako vyškovská poradna je počítáno v novém zákoně o sociálních službách. Od prvního ledna 2007 se poradna stala pracovištím, kde se v souladu s novým Zákonem poskytuje odborné sociální poradenství. Od klientů nevyžadujeme žádné doporučení, služby poskytujeme bezplatně.
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy je uvedená v registru poskytovatelů sociálních služeb na portálu MPSV ČR jako jedno ze zařízení poskytujících odborné sociální poradenství (1298008). Hlavním programem poradny bylo a zůstává nadále poskytovat odbornou pomoc rodinám, párům a jednotlivcům v nepříznivé sociální situaci , pomáhat lidem, když dočasně nebo trvale nejsou schopni řešit svou nepříznivou sociální situaci, poskytovat krizovou pomoc osobám, které se ocitnou v ohrožení života či zdraví a momentálně nemohou řešit situaci vlastními silami (poradenství v oblastech psychologie a sociální systémy ).
Financování činnosti poradny bylo v roce 2007 vícezdrojové:
 • dotace z MPSV ČR na poskytování odborné sociálního poradenství
 • třetím rokem přispíval JmK na činnost poradny v rámci víceletého financování
 • na činnost poradny přispívaly dvě obce třetího typu
 • realizace probačního a resocializačního programu Rozvoj psychosociálních dovedností byla umožněna díky grantu z MÚ Vyškov
 • některé organizace platí služby poradny dle své objednávky (semináře, služby psychologa v terénu)
Kromě práce s běžnou klientelou poradny působili zaměstnanci poradny v další oblastech:
 • pokračovala spolupráce s referáty sociálních věcí na obcích třetího typu v rámci sociálně – právní ochrany dětí, v problematice náhradní rodinné péče, pravidelně jednou za čtvrt roku se konaly kazuistické semináře pro sociální pracovnice z obcí
 • nadále jsme poskytovali internetové poradenství
 • zabezpečili jsme prezentaci činnosti poradny a to jak na webových stránkách, tak v regionálním tisku
 • pokračovala spolupráce s Probační – mediační službou
 • spolupráce s Ústavem sociální péče pro tělesně postižené v Habrovanech, v pravidelných týdenních intervalech byl jeden psycholog k dispozici obyvatelům a zaměstnancům přímo v Ústavu
 • zaměstnanci poradny se nadále aktivně angažovali v otázce zvyšování své kvalifikace

Rozsah odvedené práce odbornými pracovníky je měřen počtem vykázaných konzultaci a počtem řešených případů . Hodnocení práce odborných pracovníků poradny dle odvedených úkonů se sice stalo normou, přesto nadále zastáváme názor, že v tom je jistá jednostrannost, nevyváženost a tím nedostatečná objektivnost. Jak je zvykem, uvádím některá číselná fakta v následujícím grafu:

graf

Nepatrný skluz v počtu případů, se kterými bylo pracováno v roce 2007, je snadno vysvětlitelný počtem odborných pracovníků v poradně .

Celkový počet klientů (účastníků konzultací) je 544 (jedná se o jiné číslo než počet vedených případů, protože pod pojmem případ může byt skryt jeden člověk a také dva, tři, čtyři atd. lide (když se pracuje s rodinným systémem, tak v rámci jedné konzultace mohou byt přítomni všichni členové rodiny). Rozložení účastníků konzultací dle obcí uvádím v následujícím grafu:

graf

Opět se potvrdila tendence, že převážná většina klientů poradny je z města a blízkého okolí Vyškova. Přesto vnímáme jako velmi pozitivní fakt, že díky dotacím z MPSV a JmK je možné služby poskytnout rovněž lidem z jiných okresů a měst.

V roce 2007 bylo poskytnuto 1712 konzultací. Viz. následující tabulka:

období počet konzultací srovnání v % s předchozím stejným obdobím
Rok 2006: 2169 +10%
Rok 2007: 1712 -27%

Pokles počtu konzultaci byl zásadně ovlivněn personální situaci v poradně.

Krátká analýza poskytnutých konzultací.

Obsahem konkrétní konzultace může být rozdílná problematika, starosti, které klienti si přejí s poradcem konzultovat. Při posuzování problému vycházíme jak ze zakázky klienta, tak ze skutečnosti, kterou poradna s klientem řeší. Během poradenského procesu může dojít ke změně zakázky a tím pádem i ke změně řešené problematiky. Pracovně máme rozdělenou problematiku na čtyři oddíly:
První oddíl problematiky je pod pracovním názvem OSOBNÍ. Jsou to případy, kdy řešíme problém té konkrétní osoby a pokud se problematika zároveň týká i dalších lidí, spolupráce s nimi není: možná-nutná-vhodná-požadovaná. V tomto oddílu jsou nejčastější řešené otázky s problematikou interpersonálního charakteru (výběr partnera, jednostranné citové fixace apod.), intrapersonální potíže (osamělost, hledání životní orientace atd.).
Druhý oddíl problematiky je PÁROVÁ PROBLEMATIKA (vztahová – týká se obou partnerů, spolupráce je s nimi – možná – žádoucí - nezbytná). V tomto oddílu převládá počet případů s typem problematiky – chronická krize, poruchy komunikace, odcizení, rozvodové problémy (vztahové), nevěra.
Třetí oddíl problematiky je RODINNÁ PROBLEMATIKA (týká se přímo či nepřímo vztahů mezi členy rodiny nebo vztahů rodiny s okolím).V tomto oddílu nelze vydělit převládající typ problematiky. Poměrně stejně často se tady objevuje problematika dospívajících, problémy ve vztahu rodičů a dětí, rozvodové konflikty (psychicky ohrožující děti), porozvodové spory o děti atd.
Čtvrtý oddíl problematiky je SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA, která obsahuje kategorie problémů, jejichž řešení se účastní poradna spolu s dalšími institucemi nebo orgány – vzhledem k jejich širšímu společenskému významu (např. NRP) nebo závažnosti (např. případy týrání dětí aj. sociální patologie). V tomto oddílu je zahrnutá problematika osvojení, problematika pěstounské péče, problematika dětí a mladistvých, přesahující hlediska subjektu i jeho rodiny (např. rozvodová mediace v zájmu dítěte), hmotná a sociální nouze, kde poradna spolupracuje se specializovanými institucemi.

V následujícím grafu je názorně uveden počet případů v každém z oddílů .

graf

Počet konzultací lze rozdělit do čtyř skupin dle problematiky, která byla na dané konkrétní konzultaci řešena.Viz. následující graf:

graf

Podle typu poskytnutých konzultací tyto rozdělujeme na individuální, párové, rodinné a skupinové konzultace. Bylo poskytnuto 168 dyadických konzultací, 387 klientů absolvovalo 152 rodinných konzultací, ostatní jsou individuální a skupinové konzultace.

Spolupráce s jinými institucemi a propagace činnosti poradny.


Vyškovská poradna za léta svého působení si vytvořila časem ověřený seznam pracovišť, se kterými v rámci poskytování odborné sociálního poradenství spolupracuje. Centrum sociálních služeb Vyškov, o.p.s. a potažmo Poradna pro rodinu manželství a mezilidské vztahy má oficielně uzavřené smlouvy o spolupráci s MÚ Vyškov, MÚ Slavkov a Habrovanským zámkem, p.o. Méně formální ale nicméně velmi produktivní spolupráce je s kolegy v Pedagogicko – psychologickou poradnou ve Vyškově, klinickým psychologem PhDr. Šmahelem, psychiatrickým oddělením ve Vyškovské nemocnici atd.
V rámci sociálně – právní ochrany děti, na což poradna má pověření z KÚ JmK, se práce omezila v roce 2007 na výchovné poradenství pro rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči. Tato činnost probíhala ve spolupráci hlavně s dvěma obcemi (již zmíněná obec Vyškov a Slavkov). Bohužel z kapacitních důvodů se poradna již nehlásila do projektu organizace a realizace přípravných kursů pro žadatele o náhradní rodinnou péči. Celá agenda tykající se přípravných kursů se dostala do kompetence Krajského úřadu a bylo vyhlášeno výběrové řízení, kam se mohly hlásit instituce schopné provést ročně několik běhů příprav. Vyškovská poradna má kapacitu na realizaci jednoho maximálně dvou takových kursů. Pokud se v budoucnu změní podmínky, jsme připraveni obnovit tuto praxi, protože se velmi osvědčila zkušenost s tím, že jsou žadatelé ještě před převzetím dítěte v kontaktu s psychologem blízko svého bydliště. Často jsme se setkali s případy, kdy žadatelé spolupracovali dál s tím samým psychologem po převzetí dítěte do své péče. Tato praxe je velmi přínosná v případech náhradní rodinné péče, kdy náhradní nebo adoptivní rodiče často potřebují odbornou radu při výchově dítěte. Proces se ztotožnění s identitou náhradního rodiče málo kdy končí s ukončením přípravného kursu a je zapotřebí k této otázce se vrátit několikrát i po převzetí dítěte do své péče.
V prostorách poradny se jednou za čtvrt roku konaly kazuistické semináře pro sociální pracovnice, plánované jsou další takovéto semináře. Tím psychologové poradny přispívají konkrétním dílem k zavádění do praxe standardů sociální práce, zajišťují podporu kvalifikovaného odborníka za účelem řešení problémů, jež jednotliví sociální pracovníci zažívají v pracovních situacích.
Pokračovala spolupráce s Probační mediační službou ve Vyškově. V roce 2007 získala poradna prozatímní akreditaci Ministerstva spravedlnosti ČR pro aplikaci programu Rozvoj psychosociálních dovedností, akreditace je platná pro období jednoho roku. Do programu, který probíhal od září do prosince 2007 byli ve spolupráci s Probační a mediační službou ČR zařazeni 4 klienti. Věkové složení klientů bylo 13 – 18 let. Po ukončení tohoto běhu programu byly vypracovány zprávy o účasti každého klienta v programu, která je prostřednictvím probačních úředníků poskytnuta orgánům, činným v trestním řízení jako podklad pro rozhodování v jejich trestních věcech.
Program probíhal v prvním roce své existence nejdříve v pilotní formě, od roku 2005 byla zahájena pravidelná spolupráce s Probační službou ČR, středisko Vyškov.
Start každého běhu programu je předznamenán několikaměsíční přípravou. Je nutno vyhledat klienty, ošetřit právní okolnosti jejich účasti v programu, motivovat je. Optimální počet je 6-8 klientů ve věku 15 – 21 let, tedy mladiství klienti a klienti ve věku blízkém mladistvým, u kterých, kterých je předpoklad, že jim nebude bránit žádná negativní okolnost, aby se programu pravidelně zúčastňovali (takovou okolností může být zejména velká vzdálenost bydliště, školy a místa konání programu). Těžiště práce v přípravné fázi leží na úřednících probační služby, kteří ve spolupráci s Okresním státním zastupitelstvím ve Vyškově a Okresním soudem ve Vyškově vytipují vhodné osoby, které splňují výše naznačené podmínky. K naší lítosti se nepodařilo poslední běh programu připravit tak, aby byla skupina dostatečně početná a ani věkové složení nebylo optimální. Práce ve skupině, jejíž složení podmiňuje kvalitu programu, se nedařila tak, jak jsme byli zvyklí z předchozích několikaletých zkušeností. S přihlédnutím k tomu, že realizace programu v takové podobě, jakou jsme zavedli, podléhá řadě náročných formálních podmínek (akreditace Ministerstva spravedlnosti ČR, podmíněná splněním minimálních standardů pro poskytování sociální služby v této formě), byli jsme nuceni zvážit, jak můžeme podmínky realizace za stávající situace plnit. Výsledkem našich úvah je konstatování, že náš resocializační program vzhledem k malému počtu klientů, kteří by splňovali charakteristiky cílové skupiny, nesplňuje podmínky akreditace Ministerstva spravedlnosti a není možné jej v této podobě provádět.
V současné době jednáme se střediskem Probační služby ČR ve Vyškově o možnostech jiného formálního pojetí programu tak, aby nebyla porušována stanovená kritéria.

V roce 2007 pokračovala spolupráce Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy s Habrovanskym zámkem, p.o., kde trvale bydlí lidé s tělesným handicapem. O datu a času přítomnosti konkrétního psychologa přímo v Ústavu jsou klienti informování prostřednictvím letáku, vyvěšeného na chodbě Ústavu. Někdy byl kontakt navázán na základě přání a iniciativy někoho z obyvatel, někdy byl obyvatel osloven s nabídkou kontaktu psychologem. Vždy vše probíhalo s plným respektem vůči klientovi, s ohledem na jeho potřeby a momentální psychický a fyzický stav. Služby psychologa mohou využívat rovněž zaměstnanci Ústavu, což úsek sociální práce využívá. Celkově se za rok 2007 uskutečnilo 206 rozhovorů psychologa s klienty Ústavu, různé délky a různé intenzity. V případech, kdy kontakt inicioval klient, se většinou jednalo o naléhavou potřebu konzultace akutního problému pro klienta nebo o touhu po empatickém lidském setkání, po zážitku alespoň základního porozumění. V případech kontaktu s ležícími klienty ústavu jsme si dali skromnější plány - podporovat na nejzákladnější rovině lidské vnímání, stimulovat smyslové orgány, dodávat lidem perspektivu, víru, že i v případě těžkého poškození těla existují pozitivní vjemy. V některých případech jsme se snažili o stabilizaci a další rozvoj individuálních možností klienta. Klienti Ústavu tvoří pestrou směs lidských povah a osudů a všem je stejná jedna charakteristika - ztížený kontakt s okolním světem a tím pádem i s možností čerpat odbornou poradenskou pomoc. Tato bariéra je zbořená, když je odborná pomoc nabídnuta přímo v místě bydliště klientů.

Mgr. Renata Musilová je nadále členkou Komise sociálně právní ochrany dětí při MÚ ve Vyškově a ve Slavkově.

Mgr. Richard Šimáček je členem Komise pro prevenci kriminality – Město Vyškov.

Poradna vlastní webové stránky, existence stránek umožňuje psychologům nabízet internetové poradenství. Návštěvnost stránek nás opakovaně ujišťuje v správném odhadu, že informace o službách poradny na internetu slouží jako vynikající prezentace činnosti poradny. Poslední dobou se návštěvnost pohybuje kolem 50 připojení týdně. Celkově již přes 8000 lidi bylo připojeno na stránky poradny. Internetové poradenství využívají jak občané Vyškova, tak i lidé z jiných koutů republiky.

Psychologové poradny jsou členy AMRP ČR (Asociace manželských a rodinných poradců). Soc. pracovnice Bc. Badalová plánuje vstoupit do AMRP po získání požadované délky praxe. Zaměstnanci se dle možností zúčastňují akcí organizovaných AMRP. Mgr. Kočárová je ve výboru oblastního sdružení AMRP a rovněž je členem Stavovské rady AMRP.

Personální obsazení poradny a kvalifikace pracovníků


Neúnosná situace, kdy agendu sociální pracovnici museli zvládat psychologové se navíc ještě zhoršila, když začátkem května zrušil trvalý pracovní poměr v poradně Mgr. Richard Šimáček. Kolega Šimáček zůstal pracovat externě, což umožnilo nepřerušit násilně kontakt s klienty, kteří za svého poradce měli právě kolegu Šimáčka.
25.6.2007 byla přijata na místo manželského poradce Mgr. Hana Chmelařová. 1.8.2007 na místo sociální pracovnice nastoupila Bc. Marie Badalová. Takže až v druhé polovině roku 2007 se podařilo personální situaci v poradně stabilizovat. Tato skutečnost samozřejmě ovlivnila kvantitu odvedené práce.
Mgr. Musilová ukončila výcvik v systemické rodinné terapii.
Mgr. Šimáček úspěšně absolvoval už třetí rok výcviku v kognitivně- behaviorální terapii. Kolegyně Mgr. Hana Chmelařová, která pracuje v poradně od konce června, je druhým rokem v komplexním psychoterapeutickém výcviku „Umění terapie“ v Institutu pro systemickou zkušenost ISZ. Bc. Marie Badalová absolvovala kurs „Respektovat a být respektován“ zaměřený na motivační a výchovné postupy a komunikační dovednosti.
Psychologové se zúčastňovali supervizních skupinových sezení typu Balint (sezení probíhají jednou měsíčně v brněnské manželské poradně BETHESDA a supervizorem je Mgr. Ivana Bartošíková ).

Financování, hospodaření

Na základě rekapitulace hospodaření s finančními prostředky lze konstatovat, že bylo hospodařeno velmi šetrně a ekonomicky. Už třetím rokem bylo financování činnosti zajištěno vícezdrojově. Díky dotaci MPSV ČR na poskytování odborného sociálního poradenství a víceletému financování z JmK bylo možné bezproblémově zajistit realizaci hlavního programu Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy poskytování manželského a rodinného poradenství.
Psychologické služby pro obyvatele a personál v ÚSP pro tělesně postižené v Habrovanech byly poskytovány a následně účtovány na základě smlouvy mezi Habrovanským zámkem p.o. a Centrem sociálních služeb Vyškov, o.p.s.
Realizace probačního a resocializačního programu Rozvoj psychosociálních dovedností byla umožněna díky grantu z MÚ Vyškov.
Finančních zdrojů, které podpořily činnost poradny je zdánlivě dostatek. Jenže poradna je pouze jedním ze tří zařízení poskytujících sociální služby v rámci Centra sociálních služeb Vyškov, o.p.s. Na žádný z realizovaných projektů Centrum sociálních služeb nezískalo dotaci v požadované výši. Nad rámec svých povinností a většinou nad rámec pracovní doby pokračovali psychologové v provádění dopravně psychologických vyšetření řidičů z povolání. Tím psychologové přispěli do rozpočtu Centra nezanedbatelnou finanční částku. Realizace a evidence dopravně psychologických vyšetření byla a je samozřejmě zcela oddělená od evidence běžné poradenské klientely.

Kontrolní činnost

Jeden z důležitých procesů supervize je normativní nebo řídící stránka supervize, která plní funkci kontroly kvality. Odborná práce psychologů poradny je supervidována na pravidelných balintovských skupinách (supervizor a balintovský vedoucí Mgr. Ivana Bartošíková), na supervizních částech během psychoterapeutických výcviků, sociální pracovnice se účastní kazuistických seminářů pro sociální pracovnice z obcí. Vedení spisové dokumentace podléhá pravidelné kontrole vedoucí poradny. O každé vykázané konzultaci je proveden zápis o intervenci a založen do složky patřičného případu, evidence je dvojitá – písemná a v podobě SW.

V polovině roku 2007 jsme zavedli v poradně systém interní supervize. Je uzavřený třístranný kontrakt mezi zaměstnanci, ředitelem Centra a supervizorem.

Závěr:

Rodinná poradna ve Vyškově nadále plnila své poslání - poskytovala klientům v psychosociální tísni psychoterapeutickou a poradenskou péči při řešení problémů v rodinných, partnerských i jiných mezilidských vztazích a věnovali se psychosociální prevenci.
Hlavním úkolem do následujícího období zůstává dopracovat minimální standardy poradny. A hlavně nadále poskytovat odbornou pomoc rodinám, párům a jednotlivcům v nepříznivé sociální situaci, pomáhat lidem, když dočasně nebo trvale nejsou schopni řešit svou nepříznivou sociální situaci, poskytovat krizovou pomoc osobám, které se ocitnou v ohrožení života či zdraví a momentálně nemohou řešit situaci vlastními silami.
Dále se plánujeme věnovat rozvíjení spolupráce s Ústavem v Habrovanech, chystáme se nadále spolupracovat s referáty sociálních věcí na obcích třetího typu v rámci sociálně – právní ochrany dětí, v problematice náhradní rodinné péče.
Mgr.VirginiaKočárová
vedoucí poradny

Mgr. Zdeněk Leznár
ředitel Centra sociálních služeb Vyškov, o.p.s.

Pondělí 8-11 . 13-17 hod.
Úterý 8-11 . 13-15 hod.
Středa 8-11 . 13-16 hod.
Čtvrtek 8-11 . 13-15 hod.
Pátek 8-11 . 13-14 hod.
Smetanovo nábřeží 27
Vyškov
Tel.: 517 / 333 909
+420 733 525 998
E-mail:
poradna@psychologie.vys.cz