zprava | analýza klientely | spolupráce | kvalifikace | hospodaření | závěr
1.2.2003

ZPRÁVA O ČINNOSTI PORADNY ZA ROK 2003

Posláním poradny je poskytovat manželům, snoubencům, rodinám popř. i jednotlivcům odborné služby a pomoc při řešení partnerských, rodinných a mezilidských vztahů, všestranně připívat k tomu, aby manželství, rodina i jednotlivec plnili optimálně svou funkci v rodině ve smyslu zásad zákona o rodině a také svou funkci v občanském životě. Aby občané chápali smysl a poslání rodiny. Poradna směřuje svou činnost k utváření příznivých rodinných, manželských, partnerských a mezilidských vztahů a odstraňování jejich příčin prostřednictvím terapeutického působení na klienty. V roce 2003 poskytovali pracovníci poradny klientům v psychosociální tísni psychoterapeutickou a poradenskou pomoc a věnovali se psychosociální prevenci.
Kromě práce s běžnou klientelou poradny se zaměstnanci poradny věnovali plnění dalších významných úkolů:
  • Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy zažádala o pověření k výkonu sociálně právní ochrany děti a JMK toto pověření 26.5.2003 vydal.
  • 30.10.- 8.12.2003 se uskutečnil přípravný kurs pro žadatele o náhradní rodinnou péči. Odborně a organizačně byl kurs zabezpečen zcela silami zaměstnanců poradny.
  • Zaměstnanci poradny vytvořili zcela svými sílami webové stránky poradny.
  • Byla zabezpečena rozsáhlá prezentace činnosti poradny a to jak na webových stránkách, tak v různém regionálním tisku a také formou přednášek psychologů různým skupinám obyvatelstva.
  • Rozšířila se nabídka poskytovaných služeb poradny – klienti poradny mají možnost využít pomoc psychologa prostřednictvím internetu, absolvovat skupinovou terapii.
  • Psycholog poradny spolupracuje v rámci psychologické péče s Ústavem sociální péče ve Vyškově,

Práci poradny nelze měřit , hodnotit čísly a pokud se to dělá , tak je v tom vždy jednostrannost, nevyváženost a tím nedostatečná objektivnost. Přesto jak je zvykem uvádím některá číselná fakta v následující tabulce :

Období Počet vedených případů a procentuelní srovnání s předchozím stejným obdobím Počet nových případů procentuelní srovnání s předchozím stejným obdobím Počet případů převedených z předchozího roku a procentuelní srovnání s předchozím stejným obdobím
Rok 2002 303 -12% 179 -3% 124
Rok 2003 297 -2% 162 -9% 135

Pod pojmem případ může byt veden jeden člověk, pár nebo celá široká rodina.
Celkový počet účastníků konzultací je 370. Jedná se o jiné číslo než počet vedených případů, protože jak už jsem uvedla výše pod pojmem případ může byt skryt jeden člověk a také dva, tří, čtyři atd. lidé (když se pracuje s rodinným systémem tak v rámci jedné konzultace mohou byt přítomni všichni členové rodiny).
V roce 2003 bylo v poradně vedeno 72 dětí v pěstounské a v předpěstounské péči. Tento počet dětí je „rozptýlený“ v 50 rodinách, které jsou uvedené v počtu případů za rok.
Ke konci roku 2003 jsme uzavřeli 192 případů a to až v 34% s pozitivním nebo částečně pozitivním výsledkem, což znamená, že zakázka se kterou klienti přišli byla splněná.Ve 31 % uzavřených případů klienti byli předáni jiné instituci nebo se uzavřely s výsledkem, který nelze v dané situaci zhodnotit. Zbývající uzavřené případy byly většinou pod značkou, že klienti přerušili kontakt s poradnou. Toto hodnocení má jistý subjektivní ráz, přesto jsou tyto výsledky srovnatelné s publikovanými katamnestickémi šetřeními v republikovém měřítku.

V roce 2003 bylo poskytnuto 1541 konzultací. Viz. následující tabulka:

období počet konzultací srovnání v % s předchozím stejným obdobím
Rok 2001: 1785 +42%
Rok 2002: 1502 -16%
Rok 2003: 1541 +3%

Neexistuje případ , kterému by byla odmítnuta pomoc poradny.
V roce 2003 bylo na žádost soudu, OPD MÚ, JKÚ, soudu a na osobní žádost klientů vypracováno 41 psychologických posudků na 82 klientů (psychologové vypracovávají posudky ne pouze na jednotlivce ale také na celou rodinu nebo manželský pár).

Krátká analýza rozložení klientely a poskytnutých konzultací.

Struktura klientely dle problematiky, která se určuje dle zakázky klienta nebo ze skutečnosti (co poradna s klientem řeší a kdo je klientem), pokud došlo ke změně zakázky a označený problém pokládá odborník za podstatnější. První oddíl problematiky je OSOBNÍ . V těchto případech se obvykle jedná o primární zakázku; pokud se zároveň týká i dalších osob, spolupráce s nimi není: možná-nutná-vhodná-požadovaná. V tomto oddílu je nejčastější problematikou partnerské krize (bez účasti partnera při řešení), nevěra.

Druhý oddíl problematiky je PÁROVÁ PROBLEMATIKA (vztahová – týká se obou partnerů, spolupráce je s nimi – možná - žádoucí- nezbytná). V tomto oddílu převládá počet případů s typem problematiky - nevěra, rozvodové problémy (vztahové), abúzus alkoholu u jednoho z partnerů.

Třetí oddíl problematiky je RODINNÁ PROBLEMATIKA (týká se přímo či nepřímo vztahů mezi členy rodiny nebo vztahů rodiny s okolím).V tomto oddílu nelze vydělit převládající typ problematiky. Poměrně stejně často se tady objevuje problematika dospívajících, problémy ve vztahu rodičů a dětí, porozvodové spory o děti, rozvodové konflikty (psychicky ohrožující děti), péče o postižené dítě atd.

Čtvrtý oddíl problematiky je SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA, která obsahuje kategorie problémů, jejichž řešení se účastní poradna spolu s dalšími institucemi nebo orgány – vzhledem k jejich širšímu společenskému významu (např. NRP) nebo závažnosti (např.případy týrání dětí aj. sociální patologie).V tomto oddílu je zahrnutá problematika osvojení, problematika pěstounské péče, problematika dětí a mladistvých, přesahující hlediska subjektu i jeho rodiny (např. rozvodová mediace v zájmu dítěte).

V následující tabulce je uveden počet případů v každém z oddílů.

Kategorizace problematiky
Počet případů v tomto oddílu: osobní párová rodinná sociální
93(z toho 57 nových) 62 (z toho 42 nových) 68 (z toho 35 nových) 74 (z toho 28nových)

Počet konzultací lze rozdělit do čtyř skupin dle problematiky, která byla na dané konkrétní konzultaci řešená.Viz.následující tabulka:

Problematika: osobní párová rodinná sociální
Počet konzultací: 444 331 297 469

Podle typu poskytnutých konzultaci je lze rozdělit na individuální, párové, rodinné a skupinové konzultace. Bylo poskytnuto 140 dyadických konzultaci, což představuje práci s 280 klienty, 163 klientů absolvovalo 63 rodinných konzultací, ostatní jsou individuální a skupinové konzultace.
V roce 2003 pokračovala práce s klienty způsobem skupinových setkání. Skupinu vede Mgr. Kočárová.

Nadále přetrvával i v roce 2003 trend, že ve většině nových případů iniciátorem kontaktu s poradnou byla žena (65%), muž byl iniciátorem kontaktu s poradnou pouze v 12%, oba partneři – 10%, 13 % případů bylo na žádost nebo doporučení různých institucí (soudu, OPD RSV MÚ, psychiatrů apod). Zajímavým zjištěním je, že přesto, že muži bývají iniciátory zřídka, tak v případech, když už byl kontakt s psychology navázán jsou vytrvalí a v 586 případech na konzultacích jsou přítomní. U žen se zdá, že jsou menší potíže s rozhodnutím požádat pomoc psychologa, ale v kontaktu jsou vytrvalé poměrně méně (jsou přítomné na konzultacích v 1015 případech).

Rozložení klientely podle spádových oblasti

Již od založení poradny byly jí poskytované služby určené pro obyvatelstvo celého okresu Vyškov. Praxe ukázala, že vždy je sice malá, ale nezanedbatelná část klientely, která si volí možnost vyžádat si služby tohoto rázu jinde, než přímo v místě bydliště. Jedná se většinou o lidi více veřejně známé anebo lidé přímo související s fungováním poradny. Od ledna 2003 se poradna stala jako součást Střediska sociálních a rodinných služeb Vyškov jedním ze zařízení Jihomoravského krajského úřadu. Když na konec roku 2003 bylo rozhodnuto převést pečovatelskou službu přímo pod obce objevila se tendence nebo tlak převodu i ostatních sociálních služeb do kompetence obcí Rozložení klientely dle obci uvádím v následující tabulce:

Rok Obec Vyškov Obec Bučovice Obec Slavkov Jiné
2002 211 72% 35 12% 30 10% 19 6%
2003 214 72% 30 10% 24 8% 29 10%

Z uvedených dat v tabulce je patrné, že 6-10% z vedených případů pochází z jiných okresů (Blansko, Brno) a v některých případech a i z jiného kraje (Olomoucký kraj – okres Prostějov, okres Přerov). Vysvětlení tohoto faktu může být např. dopravní dostupnost z místa bydliště do poradny (např. Brodek u Prostějova), přesvědčení, že pouze takovým způsobem se zajistí diskrétnost nebo získaná důvěra (Vyškovská poradna má velice dobré renomé možná i díky své prezentaci na vébových stránkách- stránky má Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy od dubna 2003 a návštěvnost stránek ke konci roku je více než 400 připojení).
Za 28% případů pocházejících z jiných obcí než Vyškov se skrývá 83 případy, což je jistě nezanedbatelné číslo, když si uvědomíme, že se jedná o lidské osudy a to ne pouze jednotlivců ale i rodin s dětmi. Tuto skutečnost považujeme za velmi důležitou v případě úvah o změně zřizovatele poradny, přičemž jako optimální vnímáme existenci poradny v podobě jednoho ze zařízení kraje.

Spolupráce s jinými institucemi a jednotlivci a propagace činnosti poradny.


Byla navázaná spolupráce se sociálními pracovníky na obcích s rozšířenou působnosti. 4.4.2003 byl v prostorách poradny zaměstnanci poradny zorganizován a proběhl seminář na téma „Náhradní rodinná péče po reformě státní správy“. 6.6.2003, 5.9.03 a 5.12.2003 se v prostorách poradny konaly kazuistické semináře pro sociální pracovnice. Plánujeme v této činnosti pokračovat i v roce 2004. Tím psychologové poradny přispívají konkrétním dílem k zavádění standardů sociální práce do praxe. Kazuistických seminářů se zúčastňuje v průměru 7-8 sociálních pracovnic.
Mgr. Musilová byla jmenovaná do komise pro sociálně – právní ochranu dětí při MÚ ve Vyškově a ve Slavkově. Mgr. Musilová byla zvolena místopředsedkyní této komise ve Vyškově.
Mgr. Šimáček byl jmenován do komise prevence kriminality při MÚ ve Vyškově.
Pokračuje spolupráce s Ústavem sociální péče pro mentálně postiženou mládež. Mgr. Musilová dle potřeby se přímo v Ústavu věnuje diagnostice klientů Ústavu, výchovnému poradenství pro zaměstnance tohoto zařízení a pro rodiče postižených klientů.
26.3.2003 měla Mgr. Renata Musilová přednášku „Psychické problémy diabetiků“.Přednáška proběhla na žádost svazů diabetiků a zúčastnilo jí celkem 63 lidí. Přednáška měla velký pozitivní ohlas.
Mgr. Zdeněk Myslikovjan provedl 10.4.2003 dvě přednášky v 9.třídách pro 60 žáků na téma „Předmanželská výchova“.
V prvním pololetí 2003 vytvořili zaměstnanci poradny zcela svými silami webové stránky poradny. V rámci dobrých vztahů s firmou AutoCont a vzhledem k omezeným finančním možnostem poradny jsou stránky umístěné na jejích serveru bezplatně. Návštěvnost stránek nás ujistila v správném odhadu, že informace o službách poradny na internetu slouží jako vynikající prezentace činnosti poradny. Za dobu, kdy stránky na internetu jsou přístupné, se návštěvnost pohybuje mezi 10 až 15 týdně. Celkově do konce roku 2003 bylo již přes 400 lidi připojeno na stránky poradny.
Vytvořením vébových stránek a několika články v místním tisku připomněla Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy již 25. let od jejího založení (články byly v Regionu, ve Vyškovském zpravodaji, ve Vyškovských novinách). Článek od Mgr. Musilové dokonce zdobil vývěsní štít nejmenované politické strany. V zářijovém čísle ROVNOSTI byl otisknutý rozhovor s vedoucí poradny.
Všichni zaměstnanci poradny jsou členy AMRP (Asociace manželských a rodinných poradců) a dle možnosti se zúčastňují jí organizovaných akcí.
30.10.-8.12.2003 se uskutečnil přípravný kurs pro žadatele o náhradní rodinnou péči. Kurs absolvovaly tří páry z obce Vyškov, jeden pár z obce Bučovice, jeden pár z obce Slavkov a jeden pár z obce Šlapanice. Organizaci a odborné zajištění zabezpečili zaměstnanci poradny. Finanční náklady na tento kurs byly vyčísleny na jeden pár 3.060 Kč. Celkově bylo poradnou vydáno již 41 osvědčení o absolvování přípravného kursu pro žadatele o náhradní rodinnou péči.

Kvalifikace a personální obsazení pracovníků poradny .


V roce 2003 se stabilizovalo personální obsazení zaměstnanců poradny. Od 1.8.2003 nastoupil na plný úvazek na místo psychologa Mgr. Šimáček. Jedná se o velmi perspektivního, mladého odborníka, žijícího ve Vyškově, majícího hluboký zájem o práci psychologa v sociálních službách.
Mgr. Musilová nastoupila na výcvik v systemické rodinné terapii, což hodnotím jako velmi důležitý krok v profesním rozvoji kolegyně. Psycholog v rodinné poradně nevystačí pouze s vysokoškolským vzděláním. Uživatelé služeb psychologa se v rámci sociální péče již dávno nespokojí s pouhou poradou, chtějí péči komplexní, kvalitní. Je nutné počítat s tím, že výcvik v psychoterapii musí absolvovat také kolega Mgr. Šimáček a postgraduální kurs v manželském a rodinném poradenství jak Mgr. Šimáček tak Mgr. Musilová.

Politováníhodná skutečnost je, že z důvodu nedostatku finančních prostředků nebylo možné vyslat kolegy Mgr. Šimáčka a Mgr. Musilovou na kurs propedeutiky (úvodní kurs do manželského a rodinného poradenství), kurs se konal v listopadu 2003 v Praze.
Nadále zaměstnanci poradny věnovali spoustu času zvyšování kvalifikace . Všichni zaměstnanci poradny se v roce 2002 věnovali studiu odborné literatury, na pravidelných poradách byl vždy věnován prostor k seznámení ostatních s novinkami v odborné literatuře .
Na podzim roku 2003 se Mgr. Kočárová a Mgr. Šimáček zúčastnili česko – slovenské psychoterapeutické konference v Luhačovicích. Sociální pracovnice Alena Novotná se zúčastnila konference „Oběti domácího násilí“ v Jihlavě.
Zaměstnanci poradny jsou členy AMRP a zúčastňují se asociací pořádaných akci.

Hospodaření:

Na základě rekapitulace hospodaření s finančními prostředky lze konstatovat, že bylo hospodařeno velmi šetrně a ekonomicky.
Vzhledem k omezeným finančním možnostem poradny zůstává nedořešená otázka zastaralosti počítače u sociální pracovnice ( PC-server u sociální pracovnice je morálně zastaralý, s nedostatkem paměti, pomalý atd.).

Závěr:

Závěrem konstatuji, že v roce 2003 poradna nadále plnila své poslání poskytovat manželům, snoubencům, rodinám, popř. i jednotlivcům odborné služby a pomoc při řešení partnerských, rodinných a mezilidských vztahů, všestranně připívat k tomu, aby manželství, rodina i jednotlivec plnili optimálně svou funkci v rodině ve smyslu zásad zákona o rodině a také svou funkci v občanském životě.
Činnost poradny za rok 2003 s odkazem na výše zmíněná fakta a opakovaně vyjadřovanou spokojenost klientů se službami poradny lze hodnotit kladně. Nadále zůstává největším kladem poradny její schopnost flexibilně reagovat na aktuální potřeby společnosti a státu – poradna se velmi dobře zhostila úkolu organizace a zabezpečení programu v přípravném kurzu pro žadatele NRP.
Důležitým úkolem zůstává pokračování spolupráce se sociálními odbory na obcích třetího typu a to jak v pořádání přípravných kursů pro žadatele o NRP, tak při péči o rodiny s dětmi v pěstounské péči nebo spolupráce tykající se péče o rozvádějící se páry, kde často dochází k ohrožení psychosociálního vývoje děti.
Vzhledem k zájmu se strany sociálních pracovnic z městských obci s rozšířenou působnosti pokračovat v pořádání kazuistických seminářů.
Dalším úkolem zůstává – dovybavení poradny PC.
Zaměstnanci poradny jsou připraveni nadále plnit úkoly vyplývající z pověření JMK k výkonu sociálně – právní ochraně dětí.

Mgr.VirginiaKočárová
vedoucí poradny

Pondělí 8-11 . 13-17 hod.
Úterý 8-11 . 13-15 hod.
Středa 8-11 . 13-16 hod.
Čtvrtek 8-11 . 13-15 hod.
Pátek 8-11 . 13-14 hod.
Smetanovo nábřeží 27
Vyškov
Tel.: 517 / 333 909
+420 733 525 998
E-mail:
poradna@psychologie.vys.cz